Zorg voor inwoners: er gaat veel goed!

decentralisatiesDe maand juni is aangevangen. Inmiddels zijn we alweer 5 maanden onderweg na de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Hoe is de decentralisatie verlopen en wat is de stand van zaken in Midden-Delfland?

Met betrekking tot de PGB’s (persoonsgebonden budgetten) en de Sociale Verzekeringsbank kunnen wij melden dat we het veel beter doen dan andere gemeenten in Nederland. Bij ons hoeft er gelukkig geen ‘PGB-alarm’ te worden afgegeven. In de aanloop naar 1 januari 2015 hebben wij veel mensen persoonlijk gewezen op de veranderingen die komen gingen. De gemeente organiseerde informatieavonden en nam contact op met alle burgers die gebruik maakten van een persoonsgebonden budget. Door samen op te trekken en proactief te handelen hebben we bereikt dat de zorg die mensen in 2014 kregen in 2015 is gecontinueerd. Daar zijn we als OGP heel blij mee.

Helaas is de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp voor veel mensen omhoog gegaan. Dit is door de overheid beslist. De eigen bijdrage is nu afhankelijk van het inkomen. Wat dit voor u betekent is te berekenen op https://www.hetcak.nl/. Wij hopen dat alle mensen die het nodig hebben nog steeds gebruik kunnen maken van de huishoudelijke zorg. Binnen onze gemeente is daar ook speciale aandacht voor. Kent u mensen die vanwege de nieuwe regelgeving buiten de boot vallen, meld het ons!

Door de vernieuwde regelgeving zag het Lentiz-college hun Schoolmaatschappelijk Werker (SMW’er) per 1 januari 2015 verdwijnen. Gelukkig is er vanaf april dit jaar een gezinscoach op school. Deze gezinscoach draagt bij aan een preventieve aanpak en ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders. Er wordt nauw samengewerkt met het Maatschappelijk Team van Midden-Delfland. Er is dus sprake van een geïntegreerde aanpak, precies zoals wij het graag zien. Mede dankzij de betrokkenheid van de Intern Begeleider van school, bemiddeling van OGP en de inzet van de wethouder is de komst van de gezinscoach een feit. Hiermee is het ontstane ‘gat’ gedicht. De hiertoe benodigde (financiële) regeling werd onlangs unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Heel prettig om te merken dat er ook binnen de raad ruim draagvlak is voor goede (preventieve) zorg aan jeugdigen in onze gemeente.

Dit jaar bepalen wij nog welke zorg wij in onze eigen gemeente nodig hebben. Er komen misschien zorgaanbieders bij of af er gaan eraf. Half juni wordt hiertoe het Lokaal Inkoopkader in de raadscommissie besproken. Eind juni wordt dit Inkoopkader vastgesteld door de gemeenteraad. Wij zijn heel benieuwd of u bepaalde zorg of een specifiek aanbod in onze gemeente mist. Nu is het moment dit aan te geven bij uw wijkverpleegkundige, de welzijnswerker of het Maatschappelijk Team. Uiteraard horen wij dit ook heel graag van u. Wilt u hierover iets kwijt? Neem dan vooral contact met mij op.

Ja, de transitie is een feit. De transformatie duurt zeker nog een paar jaar. Het roer moet om… en dat kost tijd. Het Sociale Domein is nooit een plek geweest van gemakkelijke beslissingen. Altijd al waren er doorlopend beleidsveranderingen, ging het om vaak ingewikkelde regelgeving en speelden er lastige, ethische kwesties. De huidige veranderingen in de zorg hebben aan deze complexiteit nog een extra dimensie gegeven. Er is gewoonweg ontzettend veel tegelijkertijd in beweging en bovendien moeten we allemaal ‘meer met minder doen’. Bijna niemand heeft overzicht over het totaalplaatje. Dat kan ook bijna niet. Het betekent wel dat bestuurders, zorgaanbieders, afdelingshoofden en beleidsontwikkelaars soms voor lastige situaties komen te staan. Zij werken in een omgeving vol tegengestelde verplichtingen en belangen. Er is sprake van publieke paradoxen, die soms ook de politieke bestuurders raken. Onze raadsleden proberen steeds voor ogen te houden waar het in het Sociale Domein om draait: om goede, toegankelijke zorg voor al onze inwoners.

Je lost een paradox niet op door deze te negeren of door een simpele ‘zwart-wit’-keuze te maken. Dat zou geen recht doen aan de complexiteit van de situaties die in de praktijk van alledag aan de orde zijn. Alleen door samen te werken, nieuwe verbindingen te leggen en open te staan voor maatwerkoplossingen, gaan we een manier vinden om deze paradoxen op te lossen. Alleen op die manier kunnen we de juiste, goede dingen doen. Zelfs wanneer de omgeving, politiek en regelgeving continu in beweging zijn.

Is het voor de gemeente makkelijk? Gaat alles in één keer goed? Zullen er zich geen moeilijke situaties gaan voordoen? Wij denken van niet! Onze belangrijkste zorg voor dit moment is dat er geen mensen buiten de boot mogen vallen. Wij blijven hierop alert en aanspreekbaar en dringen aan op maatwerk wanneer dat nodig is. Doorontwikkeling van het Maatschappelijk Team, verdere stroomlijning van de integrale aanpak, een keuze voor een doeltreffend bekostigingsmodel en overleg met zorgaanbieders zijn ook voor de komende periode punten van aandacht. Wij blijven ons hard maken voor goede, toegankelijke zorg voor al onze inwoners. We houden u op de hoogte.

Namens de fractie van OGP: een heel fijne zomer!
Anja Kardol | gemeenteraadslid
a.kardol@ogp-md.nl of 06-13456948

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.