Giftentreglement OGP

Reglement Giften van de Vereniging Open-Groen-Progressief Midden-Delfland

  1. Begripsbepaling
  2. Onder giften verstaat OGPMD alle bijdragen aan de vereniging boven de reguliere contributies en afgesproken bijdragen van raadsleden uit de OGP fractie of wethouders die namens OGP zitting hebben in een college van B&W
  3. Het overzicht van de giften wordt door de penningmeester in de financiële boekhouding bewaard. Het totaal van ontvangen giften wordt jaarlijks in de jaarrekening vermeld.
  4. Giften aan de vereniging worden door het bestuur aangewend ten nutte van de vereniging.
  5. Geoormerkte giften aan de vereniging worden overeenkomst het oormerk besteed, tenzij het bestuur van mening is dat dit niet in het belang van de vereniging is. In dat geval wordt overlegd met de gever. Indien nodig/gewenst wordt de gift geretourneerd aan de gever.
  6. Giften boven de € 750,- worden door het bestuur (de penningmeester) apart geregistreerd. Een lijst van deze giften kan bij de penningmeester op aanvrage worden ingezien. Deze giften maken deel uit van het in 2 genoemde totaaloverzicht.
  7. OGP Midden-Delfland accepteert anonieme giften tot  € 500,-. Ze worden apart geregistreerd door de penningmeester. Een lijst van deze giften kan bij de penningmeester op aanvrage worden ingezien. De anonieme giften maken deel uit van het in 2 genoemde totaaloverzicht van giften.
  8. Anonieme giften boven de € 500,- worden niet door OGP geaccepteerd. Indien teruggave onmogelijk blijkt, wordt het ontvangen bedrag besteed aan een ANBI doel in de gemeente Midden-Delfland (keuze daarvan te maken door het bestuur).

Aldus besloten door de ledenvergadering van 10 oktober 2013