Korte berichtjes uit de raadsvergadering van juni/juli 2024

Woonvisie 2024-2030 vastgesteld

De woonvisie 2024-2030 met een blik op 2040 is vastgesteld. Volgens OGP is het een goede visie met veel informatie over hoe de bevolking van Midden-Delfland zal groeien en welke woningen nodig zijn. Het is duidelijk dat we de komende jaren vooral betaalbare woningen moeten blijven bouwen voor starters en senioren die willen verhuizen. Dit zijn vooral middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen (tot bijna € 400.000,-) en sociale huurwoningen. De focus ligt de komende jaren vooral op het bouwen in de dorpen, dichtbij bestaande voorzieningen.

Wat moeilijker is, is dat in de woonvisie staat dat na 2030 “dorpsuitbreiding in het groene gebied moet worden verkend”. Daar heeft OGP moeite mee, omdat er veel druk is op het open gebied en het bijzondere provinciale landschap. Ook moeten we als gemeente het gebied open houden. Daarom hebben wij samen met vier andere partijen de woonvisie en het besluit aangepast met een wijziging. Zo maken we duidelijk dat we ook na 2030 niet willen uitbreiden richting het groen. Na 2030 moeten we wel blijven zoeken naar mogelijkheden om 60-80 woningen per jaar te bouwen. Dit is geen gemakkelijke taak, dus we moeten nu al beginnen met de voorbereidingen. Met deze aanpassing is de woonvisie vastgesteld.

In het bericht op de WOS wordt goed uitgelegd wat het dilemma is: https://wos.nl/nieuws/artikel/meerderheid-gemeenteraad-midden-delfland-mag-niet-bouwen-in-het-groen

Volgende stap in realisatie nieuwe locatie voor huisarts in Schipluiden

Het project voor betere huisvesting voor de huisarts(en) in Schipluiden gaat verder. Aan de Keenenburgweg naast nummer 55 komt een nieuw gebouw. Beneden komt de huisvesting voor de huisarts en boven komen 6-8 sociale huurwoningen voor starters. De gemeenteraad is gevraagd om akkoord te gaan met het beeldkwaliteitsplan zodat nu gewerkt kan worden aan de aanvraag voor een vergunning. OGP en de andere partijen in de raad hebben ingestemd met dit plan. Hopelijk worden nu snel verdere stappen gezet om hier te gaan bouwen.

Besluit vrijgeven informatie rondom AZC

Een inwoner van Midden-Delfland heeft een informatieverzoek gedaan onder de Wet open overheid (Woo) aan de vier fracties die hebben ingestemd met de realisatie van een AZC aan de Harnaschdreef in Den Hoorn. Dit verzoek is dus ook gericht aan de fractie OGP. In het verzoek vraagt deze inwoner om alle informatie die tussen september 2022 en april 2024 is uitgewisseld tussen de leden van de fractie en de wethouders en ambtenaren. Dit gaat over de besluitvorming rond het AZC en de aankoop van de grond in de Harnaschpolder.

Wij hebben deze informatie aangeleverd bij de gemeente, die alles coördineert. De gemeenteraad moest daarna besluiten om deze informatie ook vrij te geven. Dat hebben we natuurlijk gedaan, zodat alles ook kan worden gegeven aan de indiener van dit verzoek.

Op weg naar een spannende begroting 2025: kadernota vastgesteld

We hebben ingestemd met de kadernota als voorbereiding op de begroting van 2025, die we in november gaan bespreken. Het belangrijkste punt is dat we volgend jaar echt minder geld hebben om uit te geven. Voorlopig lijkt het dat er een tekort is van tussen de 1,2 en 3,6 miljoen euro. Dit komt vooral omdat we minder geld krijgen van de rijksoverheid. Dat betekent dat we keuzes moeten maken voor de begroting van volgend jaar.

Voor ons zijn de afspraken uit het coalitieakkoord het belangrijkste om uit te voeren. Ook willen we een sluitende begroting zonder de lasten voor onze inwoners te verhogen. De komende maanden worden de aandachtspunten van de gemeenteraad verwerkt in een voorlopige begroting. Deze begroting wordt in het najaar besproken en er wordt uiteindelijk een besluit over genomen.

En verder: overige zaken uit de hamerstukken een paar nuttige wetenswaardigheden:

  • We hebben ingestemd met de jaarrekening van 2023.
  • We zijn ook akkoord met het (gedeeltelijk) terugvragen van geld dat we aan bijstand hebben betaald en het indienen van het verzoek bij de rijksoverheid.
  • Er kwamen veel financiële stukken langs van gemeenschappelijke regelingen, die positief zijn besloten.
  • We hebben ingestemd met het voorstel om de procedure voor het uiten van wensen en bedenkingen niet langer via een brief te doen. Voortaan worden deze wensen en bedenkingen in de commissie en raad besproken. Zo krijgt het college een reactie van alle fracties en voorkom je dat een besluit wordt genomen als de fractie en/of raad niet reageert.

Nog geen reacties.

Reageer