De zes punten van OGP

OGP is een lokale partij. Daar hebben we bewust voor gekozen, want in een lokale gemeenschap gaat het om heel andere dingen dan in de landelijke politiek. We doen wat voor Midden-Delfland het beste is. Dichtbij inwoners en zonder instructies van een landelijk bureau. Wij zijn dé lokale partij met bestuurskracht. We zijn Open, Groen, Progressief.

Open
We kiezen voor transparant bestuur, gericht op samenwerking met inwoners en ondernemers. Beleid maken we samen. We zijn er voor iedereen. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar.
Groen
We staan voor het open en groene Midden-Delfland. We beschermen ons prachtige buitengebied en werken aan groene dorpen. Duurzaamheid is een belangrijk thema. We gaan voor een CO2-neutraal Midden-Delfland.
Progressief
We zijn een partij die echt gericht is op vernieuwing en verandering. We pakken de politiek gedurfd en ondernemend aan. We hebben nieuwe ideeën, werken vanuit een positieve grondhouding en zijn constructief.

We bestaan sinds 1972. Al bijna 20 jaar zijn we in omvang de tweede partij van Midden-Delfland. OGP neemt verantwoordelijkheid en bestuurt mee. De afgelopen 8 jaar hadden we zitting in het college van burgemeesters & wethouders. Als betrouwbare coalitiepartner werken we actief aan een fijne, duurzame gemeente. Want Midden-Delfland is bijzonder. We willen dat Midden-Delfland een zelfstandige gemeente blijft en haar groene karakter behoudt.

De belangrijkste thema’s van het programma zijn samengevat in onderstaande tekening. Zes belangrijke thema’s waar we na de verkiezingen aan willen werken. Meer is te lezen in het volledige programma(pdf) of onderstaande samenvattig.

Ons motto blijft deze periode: “Anders denken, samen doen!” Doet u mee?

Klik voor een grotere versie

Groen in de dorpen

In de dorpen zorgt groen voor een prettige woonomgeving. Een groene wijk oogt prettig, werkt verkoelend en is in staat heftige regenbuien op te vangen. We investeren in een rijke variatie aan duurzame beplanting in onze dorpen. Onze dorpen kunnen nog groener. We onderhouden onze bomen goed, we stimuleren de aanleg van groene voor- en achtertuinen en we ondersteunen groene burgerinitiatieven.

Groen in het buitengebied

Ons buitengebied blijft groen. Het is een Bijzonder Provinciaal Landschap, met koeien in de Ons buitengebied blijft groen. Het is een Bijzonder Provinciaal Landschap, met koeien in de wei, grutto’s in het gras, karakteristieke boerderijen en slingerende vaarten. Het gebied biedt ruimte voor recreanten uit de omgeving. Een baken van rust tussen de grote steden.  We kiezen voor kleinschalige kringlooplandbouw en een relatie tussen boeren, natuurbeheer en recreatie. En natuurlijk is lokaal, vers en gezond voedsel ons streven. We beschermen de stiltegebieden en zijn tegen de aanleg van nieuwe wegen door het gebied.

Duurzaamheid

Midden-Delfland is een duurzame gemeente. Dat betekent geen grote windmolens en geen grootschalige zonnevelden. Ze passen niet in ons bijzondere gebied, maar we willen wel inzetten op zon en groen op de daken.  Juist de daken van kantoren bieden veel mogelijkheden. In 2050 zijn alle woningen in Midden-Delfland aardgasvrij. We organiseren wijkbijeenkomsten waar inwoners informatie en advies krijgen, kennis delen en nieuwe initiatieven starten. Het wordt makkelijker om elektrische auto’s vlakbij de eigen woning op te laden en we stimuleren deelvervoer. We zetten in op nog minder restafval.

Wonen

We bouwen in de dorpen, we bouwen niet in het groen. Elk woningbouwprogramma bestaat uit een breed aanbod met nadruk op individuele starters, jonge gezinnen, middeninkomens en seniorenwoningen. We staan op sommige plekken tijdelijke woningen toe, zoals Tiny Houses en andere vormen van flexibel wonen. Met maatwerk  voor specifieke groepen als nieuwkomers en statushouders verlichten we de druk op de woningmarkt. We leggen minder parkeerplaatsen aan: daardoor kunnen we in de dorpen meer woningen bouwen.

Levendige dorpen

We willen levendige dorpscentra met een rijk winkelaanbod, gezellige horeca, een gevarieerd verenigingsleven en aantrekkelijke buitenruimten voor iedereen. We richten straten in op langzame weggebruikers: spelen en woongenot zijn het allerbelangrijkst. Elk dorp heeft een benaderbare dorpswethouder. De gemeente organiseert wijkbijeenkomsten over concrete thema’s. Culturele activiteiten geven ruimte aan vernieuwing en creativiteit, maar onze eigen historie wordt niet vergeten. Het cultuurmenu op de scholen blijft. We betrekken jongeren bij het debat over maatschappelijke ontwikkelingen

Zorg dichtbij

We zijn een sociale gemeente voor iedereen, dus we zorgen voor en met elkaar. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, vergroten de zelfredzaamheid en het gevoel van verantwoordelijkheid. Samenwerking met scholen en huisartsen is essentieel en zo investeren we ook in preventie. We zorgen ervoor dat iedereen die hulp nodig heeft dat ook krijgt. We realiseren voorzieningen voor mindervaliden en mensen met een beperking.