Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

raadzaal-middendelflandIn november behandelen we de begroting voor 2016. Midden-Delfland staat er goed voor. OGP is blij met wat we samen bereikt hebben.

We noemen enkele initiatieven en besluiten van het afgelopen jaar:
• Geen belastingverhoging. In 2016 betalen we gemiddeld niet méér belasting dan in 2015 én in 2014;
• De subsidie voor de basisscholen bleef, zodat onze kinderen profiteren van extra goed onderwijs;
• De peuterspeelzalen bleven open;
• Er kwamen laadpalen voor elektrische auto’s en led-lampen in de openbare verlichting;
• Midden-Delfland genereerde bekendheid als ‘Cittaslow Central Parc’. Profilering is essentieel voor het voortbestaan van Midden-Delfland als zelfstandige gemeente in de nieuwe Metropoolregio.

We zijn positief over de koers voor 2016. We kijken ernaar uit de plannen uit de begroting én enkele verbeteringen samen met onze inwoners vorm te geven en uit te voeren. Want juist in die gezamenlijkheid schuilt wat OGP betreft de kracht van Midden-Delfland.

OGP | Duurzaam en groen
OGP staat voor duurzaamheid en een groene leefomgeving. Wij willen de groene identiteit van onze gemeente behouden en versterken. In 2016 willen wij:
• Méér groen in de wijken;
• De koe in de wei houden. We zijn tegen de oprichting van megastallen;
• Een duurzaamheidsfonds oprichten voor investeringen in groene initiatieven die zichzelf terugbetalen. Terugverdiende gelden stromen terug in het fonds, zodat steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

OGP | Vernieuwend en anders besturen
OGP staat voor een vernieuwende, andere manier van organiseren en besturen.
Het terugtreden van de provincie uit recreatiegebieden en het opheffen van het recreatieschap Midden-Delfland vraagt om meer proactief handelen en intensiever samenwerken. De snelle veranderingen in onze maatschappij vragen om meer flexibiliteit en bredere inzetbaarheid van onze betrokken en deskundige werknemers. Door het werk anders en efficiënter te organiseren neemt regel- en werkdruk af, terwijl de kwaliteit van dienstverlening juist verder toeneemt. OGP is bereid om in 2016 financiële middelen beschikbaar te stellen om dit veranderingsproces goed vorm te geven.

OGP | Zorgen voor de burger
In onze gemeente zijn we er met én vóór elkaar. Wij richten ons in 2016 op:
• Het leveren van maatwerk door o.a. te investeren in een maatschappelijk team en onafhankelijke cliëntondersteuning, met extra aandacht voor privacy. Met goede lokale regelgeving kunnen problemen straks gemakkelijker integraal worden opgelost;
• Ruim aandacht voor de mens achter de cijfers. OGP vraagt de gemeente om persoonlijke ervaringen van inwoners mee te nemen in de jaarlijkse monitoring;
• Geld achter de hand houden om goede zorg voor alle inwoners te kunnen garanderen.

OGP | Samen met de burger
OGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. De gemeente moet met inwoners in gesprek gaan vóórdat besluiten of plannen definitief zijn. Daarom zijn wij voorstander van burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent meer dan alleen informeren. Het betekent ook consulteren (om raad vragen), inspraak (meebeslissen) en samenwerken. OGP ziet meerwaarde in échte co-creatie (samen uitdenken, oppakken en uitvoeren) tussen burger en overheid.

Ook wanneer moeilijke vraagstukken zich aandienen, wil OGP gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en inzet van inwoners, instellingen en bedrijven. De huisvesting van statushouders is zo’n ingewikkeld vraagstuk. Onze gemeente heeft een wettelijke taakstelling voor het huisvesten van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. OGP wil deze verplichting nakomen. OGP is voorstander van spreiding van deze huisvesting over de drie dorpskernen. OGP realiseert zich dat dit creativiteit, geduld en mogelijk ook een extra financiële bijdrage vraagt. Daar wil OGP zich hard voor maken. Aanvullend richt OGP zich op het versneld vergroten van de reguliere sociale woonvoorraad. Daar hebben zowel statushouders als ook andere woningzoekenden in Midden-Delfland profijt van. Wat OGP betreft zetten we in op het verbreden van draagvlak bij en actieve steun onder bewoners en organisaties. Zo zorgen we voor begeleiding en integratiebevordering voor onze nieuwe inwoners. Alleen door een samenhangend geheel aan gedragen maatregelen zorgen we met elkaar voor een goede start van de nieuwe deelnemers aan onze gemeenschap. In het belang van álle inwoners.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.