Huisvesting statushouders in Midden-Delfland

slides-gemeentehuisOGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. De gemeente moet met inwoners in gesprek gaan vóórdat besluiten of plannen definitief zijn. Daarom zijn wij voorstander van burgerparticipatie. Ook wanneer moeilijke vraagstukken zich aandienen, wil OGP gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en inzet van inwoners, instellingen en bedrijven. De huisvesting van statushouders is zo’n ingewikkeld vraagstuk.

Onze gemeente heeft een wettelijke taakstelling voor het huisvesten van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. OGP wil deze verplichting nakomen. OGP is voorstander van spreiding van deze huisvesting over de drie dorpskernen. OGP realiseert zich dat dit creativiteit, geduld en mogelijk ook een extra financiële bijdrage vraagt. Daar wil OGP zich hard voor maken. Aanvullend richt OGP zich op het versneld vergroten van de reguliere sociale woonvoorraad. Daar hebben zowel statushouders als ook andere woningzoekenden in Midden-Delfland profijt van. Wat OGP betreft zetten we actief in op het verbreden van draagvlak bij en actieve steun onder bewoners en organisaties. Wij ondersteunen dan ook het burgerinitiatief Statushouders MD dat zich hierop wil richten.

Alleen door een samenhangend geheel aan gedragen maatregelen zorgen we met elkaar voor een goede start van de nieuwe deelnemers aan onze gemeenschap. Dat is in het belang van álle inwoners.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.