Terugblik op de begrotingsbehandeling 2021

Molenslootpad – Foto: OGP

Goed nieuws voor onze inwoners. De begroting 2021 voor Midden Delfland is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het is ons gelukt om een sluitende begroting vast te stellen, waarbij de lasten voor onze inwoners in de hand gehouden kunnen worden en dienstverlening op peil. En de essentie van het collegewerk-programma blijft overeind. Meer bezuinigen is ook niet verantwoord. Het komende jaar wordt er ingezet op het voorkomen van kosten.

OGP is een partij die zich voortdurend blijft inzetten voor groen, klimaat, koeien in de wei, duurzaam beleid en bomen. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we ons specifiek zorgen gemaakt over een paar van onze andere speerpunten.

Speerpunt 1 – Kunst, cultuur en welzijnswerk

OGP blijft benadrukken dat we kunst en cultuur zien als essentieel voor de identiteit van- en maatschappelijke betrokkenheid in Midden Delfland. Ondanks de energie die instellingen zelf gestoken hebben in de oplossingen voor het gebrek aan financiën, levert de bezuiniging die in 2020 zijn doorgevoerd problemen op voor cultuur en welzijnswerk. Het beschikbaar houden van kunst, cultuur en welzijnswerk drijft vaak op vrijwillige inzet van mensen. Zonder geld en aandacht komt dit niet of heel moeizaam ooit weer van de grond. Meerder partijen delen onze zorg. Ook zij zien dat we, daar waar mogelijk, middelen beschikbaar moeten houden. Kan het op dit moment niet met extra structurele middelen, dan in elk geval incidenteel.  Reden voor OGP om een motie in te dienen om het geld dat in 2020 niet beschikbaar is gesteld aan culturele initiatieven, voor 2021 nogmaals in te zetten in plaats van het te laten terugvloeien in de algemene reserve. M.u.v. PvdA is deze motie raad breed aangenomen.

Speerpunt 2 – Zorg om Zorg

Ook binnen onze gemeente blijven de kosten voor de jeugdhulp stijgen. Met andere partijen zijn we ervan overtuigd dat er grenzen aan de hulp zijn, terwijl jongeren die het echt nodig hebben die hulp zeker moeten krijgen. We onderstrepen dat we niet alleen financieel moeten kijken, maar vooral menselijk. En dan doet zich de vraag voor:  hoe willen we dat onze jongeren opgroeien, hoe kunnen ze persoonlijkheden worden die het leven willen omarmen.

Ouders en school zijn beide verantwoordelijk voor de sterke basis, die kinderen moeten krijgen.  OGP is van mening dat er blijvend aandacht besteed moet worden aan allerlei vormen van preventie: bijvoorbeeld binnen de samenwerking met huisartsen en scholen. Er is in andere gemeenten veel ervaring opgedaan met een andere vorm van preventie en dat is coaching door vrijwilligers in welke vorm dan ook. De moeite waard om met die ervaringen ook in onze gemeente iets te doen.  Om dat te benadrukken heeft OGP samen met het CDA een motie ingediend die dat gaat onderzoeken. Deze motie werd raad breed aangenomen.

De inhoud van de moties (7.C.9 en 7.C.10) is terug te lezen op de website van de gemeente.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de fractie.

 

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.