Minder regels bij vergunningaanvragen verenigingen

dioslentefeest1In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd door verenigingen, stichtingen of bewoners. Soms is daar een vergunning voor nodig. Zo kan de gemeente kijken of de activiteit voldoet aan bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften of landelijke eisen. Het is natuurlijk goed dat de gemeente hier een taak in heeft, maar als OGP vingen we de afgelopen periode toch signalen op dat regels belemmerend werken of dat zaken efficiënter geregeld kunnen worden. Om bovenstaande te toetsen, maar vooral om goede ideeën om te halen, stuurden we een enquête naar een selectie van de vele verenigingen uit Midden-Delfland.

Uit de antwoorden springen de volgende twee punten naar voren:
1. Gebrek aan duidelijkheid wat er moet gebeuren voor de jaarlijkse vergunningaanvraag, vooral voor vrijwilligers die deze taak voor het eerst hebben gekregen.
2. Bij een jaarlijks terugkerende vergunning wordt aangeven dat er veel informatie opnieuw moet worden ingevuld. Informatie die hetzelfde is als dat jaar daarvoor.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat de beantwoording sneller mag, er behoefte is aan ‘één loket’ voor de aanvraag, een proactieve houding van de ambtenaren en de mogelijkheid om de aanvraag digitaal te doen. Dit zien we als belangrijke randvoorwaarden bij ieder contact met de gemeenten. De gemeente kreeg ook complimenten. Maar liefst tweederde van de verenigingen heeft geen belemmeringen ervaren bij het aanvragen van een vergunning en het contact met de ambtenaren werd meerdere malen als heel prettig ervaren.

Wij zijn tevreden met deze feedback en positieve reacties. We zien wel een aantal punten die beter kunnen:

  1. Het is niet altijd even duidelijk waar aan voldaan moeten worden en wat de termijnen zijn van de vergunningaanvraag. Dit zou verduidelijkt kunnen worden bijvoorbeeld door een beslisboom. Op de website naar de gemeenten wordt hier al naar verwezen bij een aanvraag. We hebben deze beslisboom echter niet kunnen vinden, dus wellicht is een betere verwijzing al voldoende.
  2. Aanvragen die jaarlijks terugkomen zouden makkelijker opnieuw aangevraagd moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld met verwijzing vergunningsnummer van jaar daarvoor en alleen het aangeven van de eventuele wijzigingen. Een andere oplossing is om een vergunning voor meerdere jaren te verlenen. Dit is wettelijk mogelijk en geen bezwaar voor de openbare orde.

We hebben de conclusie van de enquête verwerkt in ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022. In onderdeel ‘Onderwijs, ondernemen en cultuur samen voor een vitale gemeente’ hebben we opgenomen te gaan werken aan een vereenvoudiging van deze regels. Wanneer de regels overbodig zijn deze gewoon worden geschrapt. Als het aan ons ligt, gaan we dat doen!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.