We hebben al veel bereikt – van de fractievoorzitter

Ivan Trouwborst - fractievoorzitter OGPMet de eerste algemene beschouwing van onze coalitie vers in het geheugen, is het goed te zien dat veel van onze verkiezingsprogramma in gang is gezet. We halen er een paar opvallende zaken uit.

Wat hebben we bereikt?

1. Bezuinigingen niet voor rekening van de burger
De financiële positie van de gemeente ziet er gezond uit. We moeten bezuinigen om de gemeente ook op termijn gezond te houden. OGP vindt dat bezuinigingen niet bij de burger neergelegd mogen worden. Er zal dus minder geld uitgegeven moeten worden. Dat vraagt bijvoorbeeld om aanpassingen in de gemeentelijke organisatie. Dit wordt opgepakt. Het is mede daardoor gelukt de burger te ontzien. De tarieven voor de OZB en de rioolbelasting worden bijna niet verhoogd. OGP is hierover zeer verheugd. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren. Hiermee wordt tevens onze verkiezingsbelofte ingelost.

2. Vitale dorpen en open cultuurlandschap
We maken ons hard voor een open agrarisch cultuurlandschap in het buitengebied. We willen ook levendige, dynamische kernen waarin inwoners en ondernemers centraal staan. Daar wordt nu echt werk van gemaakt. Het buitengebied moet open blijven, in de kernen moet juist een aantrekkelijke woonomgeving worden gecreëerd. De plannen in het buitengebied én in de kernen zullen samen met betrokken ondernemers en bewoners worden opgepakt. OGP zal de centrumontwikkelingen in de drie kernen dan ook nauwlettend volgen.

3. Groen en duurzaam
Er komt meer aandacht voor (meer) groen in de dorpskernen. Ook hebben spreken we m.bt. het milieu een hoge ambitie uit. Wat OGP betreft wordt Midden-Delfland ooit een energie neutrale gemeente. Dit sluit goed aan bij het Cittaslow keurmerk van de gemeente en de positiebepaling in de Metropoolregio. Het college gaat hier voortvarend mee aan de slag.

4. Minder regels voor burgers en ondernemers
De komende jaren wordt bekeken hoe de gemeente efficiënter kan werken. Dat moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. OGP vindt dat we met minder regels afkunnen en dat we bewuster moeten nadenken over wat de gemeente wel en niet moet doen. Zo slaan we meer vliegen in één klap. De gemeente kan goedkoper werken, burgers en ondernemers krijgen meer vrijheden en de gemeente wordt een fijnere, meer inspirerende werkplek voor onze ambtenaren.

5. Dorpswethouders als aanspreekpunt
In een veilig Midden-Delfland trekken bestuur en burgers samen op. De dorpswethouder is een typisch voorbeeld van hoe denken vóór de burger wordt omgezet in samen denken mét de burger. Het bestuur van onze gemeente is door de dorpswethouder voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar.

6. Onderwijsgelden blijven
Onze scholen leveren fantastisch werk. Ze bieden onze kinderen optimale ontwikkelingskansen in een veilige omgeving. Daar werken ze hard voor. Met de invoering van Passend Onderwijs staan zij echter voor een extra uitdaging om deze taak blijvend goed in te vullen. OGP heeft met een motie de gelden voor het onderwijs weten te behouden, zodat onze kinderen ook de komende jaren kunnen rekenen op goed, passend onderwijs.

7. Extra reservering financiën zorg en welzijn
OGP is blij met de reservering van extra financiële middelen. We realiseren ons dat er een kans is dat de veranderingen in de zorg niet in één keer helemaal goed zullen verlopen. Mochten er knelpunten ontstaan, dan willen wij het liefst dat deze binnen het bestaande budget worden opgelost. Lukt dat niet, dan kunnen we gelukkig ergens op terugvallen. Iedere inwoner van Midden-Delfland moet de hulp en ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft.

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.