Versterking kwaliteit landschap: dat doen we samen!

IMG_0268ANDREkleinOGP staat voor een groen, duurzaam en vitaal Midden-Delfland. Daarom zetten wij ons actief in voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving. In de raadscommissie behandelden we vorige week het concept Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025. Het is een ambitieus plan met ruim 40 projecten en initiatieven die bijdragen aan het versterken van het landschap van Midden-Delfland in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het omschrijft hoe we de komende jaren willen inspelen op nieuwe kansen die bijdragen aan het realiseren van het streefbeeld van Midden-Delfland® 2025. Voor OGP is het een belangrijk plan, omdat het bepaalt hoe we de komende jaren met het gebied willen omgaan.

De activiteiten en initiatieven in het Uitvoeringsprogramma richten zich op het behalen van grote doelstellingen binnen de vier volgende thema’s:
– Versterking van de landschappelijke kwaliteit van onze polders en bebouwing;
– Duurzaam beheer van onze leefomgeving in combinatie met kwaliteitsbeleving;
– Ontmoeting tussen stad en land, ook door de stedeling in omringende steden;
– Vergroten van de bekendheid van het ‘merk’ Midden-Delfland.

De inhoud van het Uitvoeringsprogramma en alle verzamelde activiteiten en initiatieven sluiten vrijwel naadloos aan bij onze ideeën over behoud en versterking van Midden-Delfland als groene, open en duurzame gemeente in de Metropoolregio. Wij zijn op hoofdlijnen zeer te spreken over de inhoud van het Uitvoeringsprogramma. Wij hebben het daarom met veel enthousiasme ontvangen.

Het programma is op basis van brede participatie tot stand gekomen. Ook dat juichen wij toe. Wij vinden het belangrijk dat plannen niet alleen van de gemeente zijn, maar juist in samenwerking met inwoners en lokale en regionale instellingen worden bedacht en uitgevoerd. Aan dit nieuwe Uitvoeringsprogramma werken bijvoorbeeld Vockestaert, de Provincie Zuid-Holland, LTO, de Ondernemersfederatie Midden-Delfland, Hogeschool Inholland, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland mee. De gemeente Midden-Delfland is een belangrijke trekker, maar voor het compleet doen slagen is juist deze samenwerking naar onze mening essentieel.

Tijdens de commissiebehandeling benoemden wij een aantal verbeterkansen. Hoewel veel partijen betrokken zijn bij de verschillende deelprojecten, is de gemeente voor een aantal projecten toch de belangrijkste trekker. Waar mogelijk zien wij dat graag omgedraaid. Verder is het document niet statisch. Gedurende de looptijd kunnen projecten worden toegevoegd of eventueel ook afvallen. De OGP wil daarom graag een prioritering van de projecten zien, waarmee wordt aangegeven welke projecten extra waarde hebben en in ieder geval gerealiseerd moeten worden. Zo wordt duidelijker wat we als resultaat kunnen verwachten . Het is dan ook makkelijker tussentijds te bepalen of we tevreden zijn over de voortgang of dat er hier en daar een tandje bij moet. Voor de meeste projecten geldt dat de uitwerking van de projectplannen en de financiële onderbouwing op dit moment nog summier is. OGP heeft daarom gevraagd om een verdere prioritering en uitwerking van de projecten.

Midden-Delfland is het laatste nog open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Het is een waardevol agrarisch cultuurlandschap tussen Rotterdam en Den Haag; een echt ‘oer-Hollands’ landschap met weidse uitzichten en de koe in de wei. In ons gebied kunnen inwoners van de Metropool terecht voor de beleving van ruimte en stilte en groen. Het Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025 is belangrijk voor de toekomst van het gebied. Het zorgt ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven werken, recreëren en genieten in dit gebied. En daar gaat het om.

André Buitelaar – burgercommissielid OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.