AD Kieswijzer

OGP-md-logo2014AD Haagse Courant lanceert dit jaar voor het eerst een gemeentelijke Kieswijzer. Wij werkten daar natuurlijk heel graag aan mee! Benieuwd naar onze standpunten en toelichtingen daarop? Lees hieronder verder. Zelf de Kieswijzer invullen? Ga naar www.ad.nl/kieswijzer.

1. De gemeente moet regelen dat de N468 zwaar vrachtverkeer aankan.
OGP: eens
Toelichting: Ja, maar wij willen dat de Provincie dit betaalt. We willen ook doorgaand vrachtverkeer door onze dorpen kunnen tegenhouden.

2. De gemeente Midden-Delfland moet meer geld vrijmaken voor kleine woningen (Tiny Houses) voor jongeren.
OGP: eens
Toelichting: Het is een creatieve toevoeging aan ons woningbestand en bovendien een duurzame woonvorm die goed past bij onze groene gemeente.

3. De gemeente Midden-Delfland moet eventuele plannen voor gaswinning blokkeren.
OGP: eens
Toelichting: Dat is niet meer van deze tijd. Wij willen gasloze woningen bouwen en bestaande wijken omvormen tot gasloze wijken. Wij willen dat Midden-Delfland in 2040 CO2-neutraal is en zetten in op duurzame energiewinning.

4. Er moet meer diversiteit komen in de landbouw van Midden-Delfland.
OGP: eens
Toelichting: Dit is nodig om ervoor te zorgen dat agrarische ondernemers ook in een bijzonder landschap hun boterham kunnen verdienen. Bovendien zorgt het voor een aantrekkelijk en levend landschap.

5. De gemeente Midden-Delfland moet een zelfstandige gemeente blijven.
OGP: eens
Toelichting: Wij kunnen zelf het best voor Midden-Delfland zorgen. Met fijne, korte lijnen en een open houding naar de stedelijke omgeving. Wij hebben de steden namelijk ook veel te bieden. Denk aan groen, recreatie en rust. Dat kunnen wij het best doen als zelfstandige gemeente.

6. De gemeente moet meer geld besteden aan huishoudelijke hulp voor ouderen.
OGP: neutraal
Toelichting: Wij zorgen voor huishoudelijke hulp voor ouderen. Iedereen die het nodig heeft en het zelf niet kan
regelen of betalen, krijgt huishoudelijke hulp. Ook als dat meer kost. Vallen de uitgaven mee, dan besteden we het overgebleven geld aan andere sociale zaken.

7. De gemeente moet het openbaar vervoer uitbreiden.
OGP: eens
Toelichting: Het busvervoer en de Regiotaxi worden geregeld door de Metropool. Hierop hebben wij niet veel
invloed. We kunnen wel zelf wat extra’s doen. Wij zien oplossingen in creatieve, innovatieve en kleinschalige voorzieningen, zoals zelfrijdende voertuigen, deelauto’s, leenfietsen en de inzet van vrijwilligers.

8. Er moeten speciale gebieden komen voor het afsteken van vuurwerk.
OGP: neutraal
Toelichting: Wij zijn voorstander van het handhaven van de huidige vuurwerkvrije zones rondom zorginstellingen ,
speeltuinen en stiltegebieden. Als buurten initiatief nemen op een centrale plaats gezamenlijk vuurwerk af te steken, dan juichen we dat toe.

9. Intensieve veeteelt moet worden beperkt.
OGP: eens
Toelichting: Wij zijn tegen megastallen. Melkfabrieken passen beter op een industrieterrein. Midden-Delfland heeft
al jarenlang het beleid om ‘grondgebonden’ (kleinere) veehouderij te ondersteunen. Boeren in Midden-Delfland produceren melk, maar houden ook ons landschap open en zorgen daarmee voor beleving van natuur, rust en ruimte.

10. De ontwikkeling van de natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.
OGP: neutraal
Toelichting: Dit vinden wij geen goed dilemma. Natuurproductie kan heel goed samengaan met landbouw. Sterker,
hier liggen soms zelfs mooie kansen.

11. Er moet meer cameratoezicht komen in Midden-Delfland.
OGP: oneens
Toelichting: Veiligheid is een belangrijk thema. De gemeente moet veilig zijn. Cameratoezicht zorgt daar niet per se voor. Wij investeren liever in zaken die de veiligheid echt vergroten. Met een buurtwacht en oplettende inwoners is
een verdere aantasting van de privacy niet nodig.

12. De gemeente Midden-Delfland moet de komst van eventuele nieuwe windmolens blokkeren.
OGP: neutraal
Toelichting: Windmolens passen niet in ons open polderlandschap. Wanneer bedrijven of boeren op eigen initiatief kleinere windmolens willen plaatsen om hun bedrijf te verduurzamen, moedigen we dat aan. We kijken wel altijd naar een goede inpassing.

13. Werklozen moeten vrijwilligerswerk doen.
OGP: eens
Toelichting: Dat is een aansporing om maatschappelijk actief te blijven.

14. De gemeente moet meer sociale huurwoningen bouwen.
OGP: eens
Toelichting: Dit gebeurt. Vooral voor speciale doelgroepen, zoals jonge starters en oudere inwoners die graag kleiner willen wonen.

15. De gemeente Midden-Delfland moet meer geld besteden aan kunst en cultuur.
OGP: eens
Toelichting: Maar dan wel vooral als impuls van nieuwe kunst en cultuur die past bij onze dorpen en ons
landschap.

16. De bibliotheek moet meer vestigingen krijgen.
OGP: oneens
Toelichting: Dat is niet mogelijk en bovendien niet nodig. We kunnen veel meer via online diensten en eigen initiatieven van inwoners zoals mini-bibliotheken.

17. De gemeente moet meer woningen beschikbaar stellen voor de opvang van statushouders.
OGP: oneens
Toelichting: Als gemeente doen we al voldoende, we halen onze targets. Statushouders moeten verspreid over de dorpen en gespreid in de dorpen worden gehuisvest. Met de huidige aantallen lukt dat.

18. De gemeente Midden-Delfland moet meer geld vrijmaken voor integratie.
OGP: neutraal
Toelichting: Dat is meer een kwestie van organiseren en mentaliteit dan van geld. Als voldoende inwoners
en organisaties zich betrokken voelen en hier actief mee aan de slag gaan, kost dit niet per se meer geld.

19. De gemeente moet dorpsscholen met weinig leerlingen financieel ondersteunen.
OGP: oneens
Toelichting: Wij willen extra geld voor onze basisscholen. Dit geld moet besteed worden aan het verzorgen
van goed onderwijs. Dat staat los van het leerlingaantal, dat is een zaak van de schoolbesturen.

20. De gemeente moet extra geld besteden aan voorzieningen (pinautomaat, winkels, bibliotheek).
OGP: neutraal
Toelichting: Het voorzieningenniveau in de dorpen moet op peil gehouden worden. Dat kan heel goed worden georganiseerd door lokale ondernemers, in samenwerking met de gemeente.

21. De gemeente moet meer subsidie geven voor de productie van aardwarmte.
OGP: eens
Toelichting: In de ontwikkelfase kan de gemeente daaraan een bijdrage geven, zoals bijvoorbeeld in het kader van het energie-akkoord met de Greenport (tuinbouw). De gemeente moet het promoten en regeltechnisch mogelijk maken.

22. De gemeente Midden-Delfland moet geld vrijmaken om de verkeerssituatie rond scholen veiliger te maken.
OGP: eens
Toelichting: Rondom scholen moeten kinderen en ouders zich veilig kunnen bewegen. We leveren maatwerk
waar nodig. Onveilige situaties lossen we op, ook als dat geld kost.

23. De belasting op eigen woning (de OZB) mag niet omhoog.
OGP: neutraal
Toelichting: Onze gemeente heeft een eerlijk systeem, waarbij de hoogte van de OZB-belasting de prijsontwikkeling van de huizen volgt. Worden de huizen meer waard, dan betalen de inwoners wat meer belasting. We betalen minder belasting wanneer de huizen minder waard worden.

24. Er moet meer nieuwbouw komen in Midden-Delfland.
OGP: eens
Toelichting: Er zijn in de kernen gelukkig veel plannen in ontwikkeling die de komende jaren honderden (>300) woningen gaan toevoegen aan de woningvoorraad.

25. Op plekken waar geen ondergrondse containers zijn moet de gemeente wekelijks afval ophalen.
OGP: eens
Toelichting: Dit geldt voor het buitengebied. Daar is een goed werkend systeem, waarin iedere week afval wordt opgehaald. Wat ons betreft blijft dat zo.

26. De gemeente Midden-Delfland moet meer wijkagenten inzetten voor een betere veiligheid in de woonwijken.
OGP: eens
Toelichting: Onze dorpen hebben een eigen wijkagent nodig. Dat is belangrijk voor de veiligheid in onze gemeente.
De wijkagent moet samenwerken met onze buurtwacht en goede contacten onderhouden met inwoners en organisaties.

27. De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van sportfaciliteiten (gebouwen, velden).
OGP: neutraal
Toelichting: We moeten zorgen voor goed onderhoud. Alle sportverenigingen moeten een goede accommodatie hebben. Of dat meer geld kost dan we er nu aan uitgeven, staat niet vast. We doen wat nodig is.