Tweede termijn OGP

De fractie OGP bedankt allereerst onze ambtenaren en het college voor de voorliggende begroting en de beantwoording van onze vragen in de eerste termijn.  Bijna alle vragen, want op één vraag is geen antwoord gegeven: Welke titel geeft het college deze begroting? Daar mag het college nu nog even over nadenken, want het antwoord zien we nog steeds met belangstelling tegemoet.

Deze week worden onze wereldleiders in Glasgow uitgedaagd om echte stappen te zetten in het duurzamer maken van onze wereld. Abstracte ambities zijn niet meer genoeg en vele concrete maatregelen hadden al veel eerder genomen moeten worden. Voor onze toekomst, onze kinderen en kleinkinderen. We hopen op een echte doorbraak.

En vandaag gaan we het -in het hier en nu- hebben over de begroting van Midden Delfland. Dat is niet ver weg. Dat is dichtbij, lokaal en daarvoor staan we zelf aan de lat. Vanuit OGP zijn we daarom ook op zoek gegaan naar wat een aantal onderwerpen in onze begroting concreet betekenen voor onze inwoners. Wat merken zij daar van of wat krijgen ze er voor.

Tekst  gaat verder onder de video.

Jeugdzorg

Essentieel voor het goed functioneren van onze gemeente en daarmee de diensten voor haar inwoners is een solide financiële basis. Ook het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat door de alsmaar stijgende kosten in met name de Jeugdzorg onze financiële positie nog verder onder druk is komen te staan. De uitgaven zijn de afgelopen jaren zo hoog opgelopen, dat enorme bezuinigingen tot op de dag van vandaag en dus deze begroting noodzakelijk zijn. Vanuit alle fracties zijn vragen gesteld, maar de antwoorden zijn voor ons niet altijd even duidelijk.

Sinds de regelmatige bijeenkomsten van de raadswerkgroep Sociaal Domein is de situatie minder ondoorzichtig geworden. De gezamenlijke rekenkamers in onze samenwerkingsverbanden hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die wij als raad hebben om te sturen. Wat blijkt? Op grond van de verstrekte informatie kunnen we onvoldoende sturen op goede besteding van onze middelen voor jongeren in Midden Delfland. Jongeren die hulp nodig hebben. Dat moet dus beter, wij gunnen onze jongeren dat ze zich kunnen ontwikkelen naar volwassenheid met de juiste ondersteuning als er problemen zijn die ouders niet kunnen oplossen. We willen ze niet aan hun lot overlaten.

In de laatste commissievergadering, waarin het informatieprobleem centraal stond, beloofde wethouder Ten Have beterschap. Met de motie Sturing in de zorg van CDA en OGP en ondertekend door…… willen wij nogmaals benadrukken dat deze raad alleen goede besluiten kan nemen als de informatie volkomen helder is. Die informatie krijgen we dus graag structureel.

Kwaliteit fiets- en wandelpaden

In de eerste termijn heeft OGP gevraagd welke mogelijkheden het college concreet ziet om fiets- en wandelpaden in Midden-Delfland te verbeteren. De reactie van het college begint hoopvol maar al gauw wordt het minder concreet en lijkt er weinig mogelijk. Zo wordt gesteld dat regionale ambities aan beperking onderhevig zijn en geld ook een probleem is. Het eerste is vaag en het tweede is maar de vraag. In deze begroting staat juist het plan beschreven om te investeren in wegen en groen. Het verbeteren van Fiets- en wandelpaden zijn hier wat OGP betreft zeker een belangrijk onderdeel van. Wij zouden het graag willen omdraaien, niet helemaal afhankelijk maken van regionale besluitvorming maar zelf aan de slag met wat al kan. Zorg er voor dat de paden in Midden-Delfland er top bij liggen. Vandaar dat we een motie vanuit de PvdA om kruispunten van onze fietspaden veiliger te maken ook graag mede indienen waarbij we het college oproepen om ook onze inwoners hierbij te betrekken Wat zou het mooi zijn als stedelingen graag gebruik van maken van onze fietspaden en aankloppen bij hun gemeente voor een goede aansluiting op dit netwerk. We roepen het college dan ook op om de investeringen concreet te maken: Wat betekent deze begroting voor de fietspaden langs de kade: Zuidkade, Harnaschkade en Vlaardingsekade.

Sluipverkeer

Onze wegen in Midden Delfland moeten er goed en veilig bij liggen. Maar het moet ook duidelijk zijn  dat ze niet bedoeld zijn voor sluipverkeer. Al dat sluipverkeer past niet op onze wegen. In deze begroting wordt hiervoor geld gereserveerd. Maar het college geeft wel aan dat ze het probleem zelf niet integraal kan oplossen.  Dat klopt, maar wat kan het college wel. Kunnen bijvoorbeeld de pollers terugkomen op een aantal bekende sluiproutes? Kunnen er camera’s worden geplaatst of kan er éénrichtingverkeer worden ingesteld zoals bij de Maassluisseweg. Wij denken dat er best wat kan: ook bij dit onderwerp zien we vaak de verwijzing naar Rijkswaterstaat, de gemeente Maassluis en anderen. Wat ons betreft kan dit college ook zelf actie ondernemen en zich dus minder afhankelijk opstellen. Een eerste eigen stap maakt ook dat anderen in beweging moeten of willen gaan komen.

Wonen in de dorpen

Een goed voorbeeld om ons als gemeente minder afhankelijk op te stellen vinden wij de keuze om voorlopig niet mee te werken aan de gezamenlijke woningmarktafspraken in de regio Haaglanden. OGP onderschrijft de stelling dat het niet realistisch en verantwoord is om de komende jaren alleen nog maar sociale woningen in onze gemeente te bouwen. Onze opgave vraagt gewoon meer dan dat: een vorm waarin starters, doorstromende ouderen en jonge gezinnen de mogelijkheid hebben om in onze gemeente te kunnen blijven wonen.

Ons uitgangspunt daarbij blijft dat we willen bouwen in de drie dorpskernen en niet in ons groene en open gebied. Gelukkig is dat een gedeelde ambitie in een groot deel van deze raad. Bouwen binnen de kernen betekent ook dat een makkelijke oplossing om snel te bouwen er niet is. Wij zijn blij met de ambitie van dit college en de vasthoudendheid die zij toont om ook op complexere locaties stappen te zetten en daarmee woningen in onze kernen te bouwen. Dat gaat helaas minder snel dan gehoopt maar het levert ook wat op: woningen dichterbij voorzieningen én een blijvend groen buitengebied.

Dat is namelijk het bestaansrecht van onze gemeente. Beschermen van het buitengebied doe je aan de randen. De afgelopen 50 jaar heeft ons geleerd dat er elke keer een stukje van af snoepen heeft geleid tot een enorme bebouwing in onze regio tot aan de grenzen van- en soms in ons gebied. Initiatieven zoals het bouwen van een villa aan het Doelpad in Maasland kunnen dus ook niet op onze instemming rekenen. Wij werken nu en ook in de komende jaren graag verder met het college om op een inventieve manier woningen te bouwen in onze kernen waarbij we alle beschikbare instrumenten willen inzetten om deze ook voor onze eigen inwoners beschikbaar te stellen. Hierbij dagen we het college uit om onze inwoners nog meer actief te betrekken en te informeren over wat we voor hen kunnen betekenen.

Onderwijs

In onze eerste termijn hebben we vragen gesteld over de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs, Deze gelden zijn vanuit het Rijk aan de gemeente ter beschikking gesteld. Wij weten dat de scholen zelf ook gelden hebben ontvangen. Nu zijn de NPO gemeentegelden bestemd voor extra ondersteuning bij achterstanden van leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Dus uiteraard moeten de te nemen maatregelen of de te overwegen plannen aansluiten bij de interventies die de scholen al uitvoeren. Overleg met deze professionals is dus dringend gewenst.  In antwoord op vragen van de ChristenUnie begrepen we dat die gesprekken er met de scholen zijn.

Wat ons opvalt is, dat er een half jaar na de aankondiging van het kabinet nog geen plan ligt. Dat vinden wij zonde van de tijd. Uit informatie die wij van de scholen hebben gekregen blijkt dat er wel degelijk behoorlijk wat suggesties vanuit het directeurenoverleg zijn gedaan. Een daarvan is extra hulp vanuit het maatschappelijk team. Met de nadruk op : 1 van de suggesties. Het is voor OGP dan ook volstrekt onduidelijk waarom dat ene onderdeel van het voorlopige plan leidt tot de overheveling van 100.000 euro aan NPO gelden naar het maatschappelijk team. Kan de wethouder dit toelichten?

Wij willen het college dan ook op voorhand vragen om binnen twee maanden en in overleg met de scholen (directeuren) een definitief plan te formuleren. Tot dan wil OGP dat de 100.000 euro weer onderdeel is van het totale NPO plan, dus zonder overboeking naar het maatschappelijk team. Hiertoe dienen wij (met…) dan ook een Amendement in.

Groen!

We zijn erg tevreden met de wijze waarop het college verder vorm heeft gegeven aan het groen houden van ons buitengebied en versterken van de groene kwaliteit daarvan. Met boeren, natuurorganisaties en vele andere belanghebbenden samen stappen zetten naar een morgen waarin kringlopen worden gesloten, natuur en weidevogels een plek hebben in de dagelijkse bedrijfsvoering van de boeren in ons gebied. Het magazine “Duurzaam Boer blijven” in Midden Delfland staat vol met mooie voorbeelden die ook landelijk op positieve aandacht kunnen rekenen. We vragen het college actief te blijven communiceren over wat er in Midden Delfland aan mooie dingen wordt gedaan en hiermee onze bijzondere positie in de regio uit te blijven dragen. Ook het blijven investeren in PUUUR gaat ons hierbij helpen!

Tot slot

De komende jaren blijft deze gemeente investeren. Deze investeringen zie je terug in ICT, PUUUR, het fysieke bijzondere provinciale landschap met de koe in de wei, huisvesting voor onze inwoners, enz.

De middelen zijn beperkt en toch worden onverminderd goede stappen gezet om Midden Delfland duurzaam en leefbaar te maken én te houden. Daar zijn wij vanuit OGP blij mee. Lokaal doen: daar hebben we onze wereldleiders in Glasgow niet helemaal voor nodig.

Rest nog de titel van deze begroting: Is het college het inmiddels eens over welke titel deze begroting gaat krijgen?


Dit is de reactie (tweede termijn) in de behandeling van de begroting 2022-2025 zoals uitgesproken op de behandeling van de begroting op dinsdag 9 november 2021. De eerste termijn is schriftelijk, de algemene beschouwingen. Op de website van de gemeente, zijn de bijdragen vanalle partijen te lezen, de ontwerpbegroting, en reactie van het college. In De Schakel hebben samenvattingen gestaan.

Wonen in de dorpen – Foto OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.