Trots op ons gebied

Dinsdag 13 november vergadert de gemeenteraad over de ontwerpbegroting 2019-2022 die is opgesteld door het college. Hieronder vindt u onze samenvatting van de reactie (de algemene beschouwing) daarop. Deze heeft ook in De Schakel gestaan. De ontwerpbegroting, onze uitgebreide reactie en die van de andere fracties is te vinden op de website van de gemeente.

Trots op ons gebied
Het gaat goed met Midden-Delfland, zijn inwoners en ondernemers.  We wonen, werken en recreëren in een gebied waarin mensen gastvrij worden ontvangen en kunnen ervaren hoe bijzonder deze gemeente is. De aanwijzing als Bijzonder Provinciaal Landschap geeft mogelijkheden en bescherming om groen en open te blijven. Dit wordt gezien en gestimuleerd. Vanuit Europa ontvingen we maar liefst een subsidie van 1,4 miljoen euro om het gebied verder te versterken. In onze dorpen worden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de centra.

Deze gemeente werkt hard voor de inwoners. Zo krijgt het onderwijs extra ondersteuning voor leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken. Voor mensen die specifieke zorg nodig hebben wordt maatwerk geleverd. Niet alleen de gemeente, maar ook onze inwoners doen zelf volop mee. Er is een bloeiend verenigingsleven. De gemeente vraagt regelmatig aan de inwoners zich uit te spreken over iets wat in hun buurt besloten moet worden.

Financieel staan we er nog steeds goed voor met een sluitende begroting. Daarbij blijven de lokale heffingen op hetzelfde niveau en is er ook nog ruimte om te kunnen blijven investeren. Uiteraard zonder dat hierdoor onze reserves in gevaar komen.

Wat heeft OGP bereikt
Vanuit het coalitieakkoord is recent het collegewerkprogramma opgesteld met duidelijke ambities en tastbare resultaten voor de komende periode. We danken het college en onze ambtenaren voor het heldere perspectief, waar we met elkaar de komende vier jaren aan werken. Voor een groot aantal punten in het werkprogramma hebben wij ons vanuit OGP Midden-Delfland hard gemaakt. Logisch want het zijn punten uit het verkiezingsprogramma.

De gemeente is en blijft er voor de inwoners. Daarom is de dorpswethouder gebleven. Dit bevordert het directe contact tussen de bestuurder en onze inwoners. Maar ook bij alledaagse veranderingen worden mensen steeds meer betrokken. En zo wil OGP het ook graag: mensen van dienst zijn, bijvoorbeeld met de bezorgservice van paspoorten of op pad met de MUS.

Groen in de dorpen en in het buitengebied is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zijn zuinig op bomen en zien graag meer groen in versteende wijken. Wij leven in een uniek veenweidelandschap en in dit gebied is veel te beleven. Er staan koeien in de wei en er zijn weidevogels. Zij zijn onmisbaar voor de natuurbeleving van de bewoners en de recreanten. We zijn daarom enthousiast over de inrichting van het weidevogelgebied in Maasland. In 2040 moet Midden-Delfland volledig CO2- neutraal zijn: een opgave die vraagt om een heldere energievisie. Inmiddels zijn er vanuit die visie een aantal maatregelen genomen. OGP is er trots op dat er inmiddels een energiecoöperatie is opgericht en er een subsidie beschikbaar is voor verduurzaming van (sport-)verenigingen.

Zorg moet bij mensen terechtkomen die het nodig hebben en daar letten we in Midden-Delfland op. Daarnaast kan het onderwijs in Midden-Delfland nog steeds rekenen op ondersteuning voor leerlingen die dat hard nodig hebben. Wonen op maat wordt concreet. In 2019 worden de eerste Tiny Houses aan de Woudselaan bewoond en wordt onze CittaSlow woonwijk, de Kreek gebouwd. Voor OGP is het belangrijk dat in de wijken waarin de 700 nieuwe woningen zijn gepland, starterswoningen en woningen voor senioren prioriteit krijgen.

Wat wil OGP in 2019
Onze naam OGP heeft betekenis. De afgelopen jaren is inmiddels veel bereikt: er is meer openheid naar de burger, meer open gebied en meer aandacht voor groen. Ook staat er veel op de planning voor de komende periode. Maar open moet het blijven, meer groen moet er komen en de P staat niet voor planning maar voor progressief. Vanuit die gedrevenheid wil OGP in 2019 extra aandacht voor drie thema’s.

Zorg
OGP staat voor een hoge kwaliteit van zorg voor inwoners. Iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. In de omliggende gemeenten zie je zorgen over de betaalbaarheid van zorg. Gelukkig speelt dat in Midden-Delfland nog niet. Dit komt omdat we samen met het CDA een reserve Sociaal Domein hebben ingesteld. Het is goed om te zien dat ook in 2019 deze reserve wordt aangesproken. Maar met de Mus, een gezondheidsmonitor en een extra impuls voor bevordering uitstroom naar werk zijn we er nog niet. De zorg voor ouderen en jongeren zal de komende jaren nog meer aandacht vragen. Ouderen worden steeds eenzamer en ook jongeren hebben te maken met een toenemend aantal problemen. OGP wil daarom een duidelijk preventief beleid ontwikkelen om zoveel mogelijk in te spelen op wat er in de samenleving gebeurt. Want of het nu ouderen of jongeren betreft, elk mens heeft recht op zorg als hij dat nodig heeft

Groen
“Groen mag je doen” was ooit onze motie, groen moet je doen is inmiddels ons motto. In ons groene buitengebied gebeurt inmiddels van alles. In de dorpskernen blijft het nog een beetje grijs. Een goed voorbeeld om het anders te doen is De Plantage in Maasland : samen met bewoners nadenken over het groen en klimaatadaptief inrichten van een openbare ruimte. Wij pleiten voor een bomenbalans waarbij voor iedere gekapte boom er minimaal een boom wordt geplant. Een onderhoudsprogramma voor beeldbepalende bomen kan veel kap voorkomen. Verder valt te denken aan de aanplant van bloemrijke perken en het meewerken aan groene buurt initiatieven. Wij zetten dus in op het verder vergroenen van onze dorpskernen 

Duurzaamheid
We zijn nog steeds de duurzaamste gemeente van Nederland en dat willen we graag blijven. Daarvoor hebben we al het een en ander gedaan. Maar dat is nog niet genoeg om onze doelstellingen te halen. Minder gas en CO2 vraag om meer. Bijvoorbeeld het tegengaan van bodemdaling, onderzoek naar het effect van oxidatie van ons veen, het schrijven van een plan van aanpak Aardgasvrij 2021 en milieustudies naar bijvoorbeeld de verbreding van de A4. Kortom er komt veel extra werk op deze gemeente af. Dit wordt door dit college ook onderschreven. We zijn dan ook blij met de toezegging van het college dat de 65.000 euro die vrij is gekomen uit “het Lint”  hiervoor zal worden aangewend. Maar OGP betwijfelt of dit wel genoeg is. In de huidige begroting staat 166.800 euro begroot voor duurzaamheid. Dit is het bekende bedrag voor de acties uit de energievisie en te weinig voor  bijvoorbeeld voor het inhuren van deskundigen om onderzoek te doen naar echte stappen om Midden Delfland “klimaat-adaptief te maken. We zien dan ook graag dat er geld beschikbaar is voor de overige acties die nu al in gang gezet moeten worden.

Tenslotte
OGP gaat voor een zorgzame, groene, betrokken, enthousiaste samenleving. Dit doen we door lokaal het verschil te maken door voortdurend te zoeken naar betrokkenheid, creativiteit, vitaliteit en duurzaamheid. Algemeen beschouwd komt het neer op: anders denken, samen doen!

Namens de fractie van OGP Midden-Delfland
Jakob G. Jongsma – fractievoorzitter

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.