Maak nieuw winkelhart in Maasland niet te krap

In de eerste weken van mei is een begin gemaakt met de (tijdelijke) ophoging van het terrein van de locatie van de voormalige school ’t Spreeuwenest. Aan de zijde van de Huis te Veldelaan komen winkels met daarboven woningen en aan de Hildegaardezijde wordt een rij eengezinswoningen gebouwd. Achter deze bebouwing komt een parkeerterrein voor de bewoners met de inrit aan de Graaf Dirk II Laan. Al met al een mooi plan, wat het winkelhart van Maasland zeker zal versterken. Extra winkels (of een verplaatsing van bestaande winkels) en de weekmarkt op deze plek rondom een plein geven een echt dorpsgevoel bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Het beeldkwaliteitsplan is in de afgelopen raadsvergadering behandeld. In dit plan worden de contouren van de nieuwe bebouwing gegeven en krijgen we een indruk van het plein.

Het plein wordt gevormd door de bestrating tussen de gevels van de nieuwe winkels en Veldesteijn en kent straks geen trottoirs. Een maatregel die er voor moet zorgen dat het verkeer langzaam zal rijden. Op zich niet slecht. Maar de ruimte die daarvoor overblijft tijdens de weekmarkt (4 tot 5 kramen), met geparkeerde fietsen, verkeer in twee richtingen, wandelaars vanuit de Singelhof en een vrachtauto die half uit de AH steekt, is miniem. Waarom niet royaler en ruimer gedacht? Drie meter naar achteren met die gevellijn en het wordt al veel beter en veiliger! Als men zich te laat realiseert dat het toch te krap is, rest er niet veel anders dan afsluiting van de Huis te Veldelaan tijdens marktdag of het instellen van eenrichtingsverkeer en daar zit helemaal niemand op te wachten. We hebben nu de kans om het goed te doen! Laat die kans dan niet lopen. Een amendement (een voorgestelde wijziging) door ons ingediend, is helaas niet aangenomen door de andere partijen in de laatste raadsvergadering.

Even nog iets anders. Veel inwoners hebben mij aangesproken over het kappen van de bomen tijdens het broedseizoen, wat in strijd kan zijn met de Flora- en Faunawet als er nesten aanwezig zijn. Een terechte zorg. De gemeente zegt een inventariserend onderzoek te hebben uitgevoerd voordat het werk begon en daarbij zijn geen nesten aangetroffen. Wij pleiten ervoor om zeer zorgvuldig hiermee om te gaan.

Marjan Vos-Pols

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.