ledenbijeenkomst Schipluiden

Op 30 januari is een groep leden en niet leden van OGP Midden-Delfland bij elkaar ten huize van Harry Arkesteijn. Na een voorstelronde worden de volgende punten op tafel gelegd.

Eerste punt van zorg is de integratie van groen en ‘groene’ doelstellingen in het beleid van de gemeente Midden-Delfland. Gewezen wordt op de ontwikkeling van Den Hoorn waar geen link meer lijkt te worden gelegd met de uitgangspunten van de Gebiedsvisie voor Midden-Delfland. Plannen worden op hoofdlijnen ontwikkeld en de realisatie wordt in handen van projectontwikkelaars gegeven. Dat betekent dat er nauwelijks relaties zijn met het Midden-Delfland gebied – zoals bedoeld in de Gebiedsvisie. Er is geen koppeling aan routes voor langzaam verkeer (fietsen, wandelen) en op het gebied van groen en ecologie wordt niets gedaan. Wat er aan groen geplant wordt komt niet uit deze streek (exoten), er is geen bloem te zien!  Groen en groen beleven is een marginale zaak. Welke visie op onze kernen zit daar achter?
De aanwezigen constateren dat er wel plannen zijn voor groen,  maar dat het daarin vooral over ‘beheer’ gaat en niet over verbinden met het buitengebied en dorpskwaliteiten.
Als burgers zich melden met ideeën, daarmee hebben enkelen ervaring, wordt er niet of afhoudend gereageerd.  Dat werkt ontmoedigend en op den duur geven mensen het op om mee te denken.
Uiteraard zijn er in het gemeentehuis ook uitzonderingen.  Medewerkers die zich goed (laten) informeren.  In zijn algemeenheid zou het goed zijn wanneer burgers niet het gevoel wordt gegeven dat ze als lastpakken of stoorzenders worden gezien.
Sommigen hebben wel de ervaring dat flink lang volhouden op den duur werkt.  Soms ben je er wel een jaar mee bezig, maar uiteindelijk lukt het dan.

De communicatie naar burgers wordt slechter. De gemeente is er al niet erg sterk in en De Schakel verslechtert snel.  Veel burgers zijn niet erg bekend met de digitale informatie en het is de vraag of de gemeente daar zo sterk op moet inzetten.  Het zou een idee kunnen zijn dat de gemeente in De Schakel een pagina financiert voor burgers die hun plannen kwijt willen. De Schakel kan dan bepalen wie daar op komt – nu wordt er veel copy niet geplaatst wegens te weinig ruimte en geldgebrek bij de Schakel.

Een heel ander probleem is de ‘verstening’ van de tuinen in Schipluiden. Alle bomen verdwijnen uit de tuinen en daarmee uit de kernen. Het zou goed als de gemeente mensen stimuleert om groene tuinen te onderhouden en niet alles dicht te straten.  Er zijn vormen van ‘open’ bestrating en misschien is het een idee om bomen uit te delen (die niet te hoog worden). Dat is ook Citaslow!

Tijdens de laatste winterperiode  werd weinig veegwerk verricht op de fietspaden met uitzondering van de paden waar scholieren veel gebruik van maken. Bij een wat langere vorst- en sneeuwperiode zou het goed zijn om ook doorgaande fietspaden te vegen. Nu hield het veegwerk op aan de gemeentegrens (Schiedam veegde wel bijvoorbeeld langs de Abtswoudseweg).

Hoe gaat de gemeente om met de doorzettende vergrijzing van de dorpskernen?  Als er geen of weinig nieuwbouw komt – vanwege de crisis of doordat er geen ruimte meer is – ontstaat een nieuwe situatie. Volgens sommigen is dat onvermijdelijk en moeten de voorzieningen op een nieuwe evenwichtssituatie worden afgestemd (vergrijzing houdt een keer op, jonge mensen vullen vrijkomende woningen op).  Daar kan je beleid op gaan maken.
Ook zou de gemeente gerichter kunnen bouwen voor de doorstroming. Net zoals nu het CPO (zelf bouwen) project voor jonge doorstromers gaat werken, kan de gemeente oudere inwoners helpen nieuwe huureenheden te kopen die het voor ouderen interessant maakt om door te stromen. Dat moet goed worden uitgezocht.
De locatie oude Gereformeerde kerk blijkt heel lastig te herontwikkelen.  Wat kan er worden gedaan om hier wat vaart in te krijgen?  Dit soort locaties zijn belangrijk voor deze kern. Pia van Oord zal deze punten in het oog houden.

Er wordt gepleit voor een nieuwe aanpak van het beheer van de kernen.  Nu is dat verkokerd en zonder participatie van burgers. Door een integrale aanpak per wijk van beheer, onderhoud en burgerparticipatie kan veel meer kwaliteit ontstaan en krijgen bewoners een stem in het geheel. Dit neemt de fractie mee in het nadenken over ander bestuur.

De verplaatsing van de bushaltes is een drama, vooral ook de manier waarop het is aangepakt.  Hoe krijgen we het openbaar vervoer weer dichter bij de mensen?

Tenslotte nog het advies aan OGP Midden-Delfland om goede contacten te onderhouden met verwante landelijke partijen. Veel mensen weten niet van een plaatselijke partij. Bestuur en fractie zijn in de eerste plaats blij met het lokaal karakter van OGP en werken aan goede relaties met andere partijen. De komende maanden en in de campagne werken we hard aan de lokale naamsbekendheid van de partij.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.