Korte reactie op de begroting van 2024

Dinsdag 7 november stond in het teken van het behandelen van de begroting voor 2024 met een doorkijk naar 2027. Voor onze fractie een belangrijk moment om extra werk te maken van thema’s en onderwerpen die we voor de komende jaren belangrijk vinden.

Voorafgaand aan deze vergadering hebben we in de “eerste termijn” schriftelijk een aantal technische vragen gesteld. Hierdoor zijn een aantal zaken duidelijk geworden:

 • De werkwijze van het programma Duurzaam Boer Blijven wordt ingebed in het Zuid-Hollandse NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Zo kunnen we als overheden gezamenlijk onze boeren op een eenduidige manier stimuleren en belonen voor hun bijdrage aan de opgaven van deze tijd.
 • In 2024 wil het college een impuls geven aan het gebruik van ‘Duidelijke Taal’ in onze communicatie naar onze inwoners. Begrijpelijk en prettig communiceren met onze inwoners en ondernemers is een randvoorwaarde voor goede dienstverlening en draagt bij aan vertrouwen.
 • Het verder vergroenen van onze woonkernen is geen prioriteit van dit college omdat de personele capaciteit en financiële middelen hiervoor ontbreken. Onze gemeente is dus afhankelijk van enthousiaste initiatieven van inwoners. OGP zal dan ook in 2024 met voorstellen komen om inwoners hiertoe te motiveren.
 • Na lang aandringen en vragen stellen door OGP ligt er eindelijk een pakket van maatregelen voor het terugdringen van sluipverkeer op de Zouteveenseweg en omgeving. Ook zal er weer aandacht zijn voor de overlast van zwaar verkeer in de Dorpstraat in Schipluiden en gaat OGP er alles aan doen om de verkeersveiligheid op de Maassluiseweg te verbeteren.
 • In het nieuwe beleidsplan Armoedebestrijding zal op verzoek van OGP ook de mogelijkheid van schuldsanering worden onderzocht.
 • Het college blijft aandacht vragen voor de geluidsoverlast van vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

De beantwoording op onze andere vragen leverde helaas niet altijd een concreet antwoord: de antwoorden zijn vaak algemeen en “hoog over”.

Tijdens de tweede termijn op 7 november hebben we het ontbreken van concrete antwoorden op onze vragen specifiek benoemd. Het college moet wat de OGP betreft meer daadkracht tonen en creatief zijn. Daarnaast heeft OGP specifiek aandacht gevraagd voor:

 • Wonen
 • Participatie, communicatie Dienstverlening en ambtelijke organisatie
 • Verduurzaming
 • Armoedebestrijding
 • Initiatieven vanuit de inwoners.

Onze fractie constateert dat het huidige college niet echt daadkracht toont. Het college geeft aan dat er geen geld is, er te weinig middelen zijn en niet voldoende menskracht om door te pakken. Onze fractie heeft aangedragen dat het college creatief moet zijn, kijken waar bestaand beleid kan worden vervangen door nieuw beleid, hoe je op slimme wijze nieuwe technieken kunt inzetten en hoe je zorgt dat je de inwoners laat meehelpen en meedenken. Er is meer mogelijk als je creatief bent (Anders denken, samen doen).

Concreet hebben we voor elkaar gekregen dat:

 • Het college nu ook gaat werken aan woningplannen na 2025. In de huidige plannen richtte het college zich alleen op realiseren van de bestaande plannen.
 • Het geld dat in 2023 niet is uitgekeerd voor initiatieven die te maken hebben met kunst, cultuur en sociale verbinding niet toe te voegen aan de algemene reserve maar beschikbaar te houden voor de initiatieven in 2024.

Op de overige onderwerpen hebben we wel veel toezeggingen gehad dat hieraan zal worden gewerkt in 2024. Het is aan de fractie van OGP om dit kritisch te blijven volgen. Al met al kijkt de fractie redelijk tevreden terug op deze begrotingsbehandeling. Wij hebben het college duidelijk gemaakt om niet langer te wachten, vaart te maken en koers te bepalen. Wij krijgen een nieuwe bestuurder, een stip op de horizon (visie 2050) en weten welke grote uitdagingen in 2024 ons te wachten staan:

 • De komst van een AZC
 • Het bouwen van woningen
 • In contact blijven met onze inwoners en ze betrekken bij wat er in hun omgeving staat te gebeuren
 • het verbeteren van de bereikbaarheid
 • enz.

Dat betekent alle hens aan dek en volle vaart vooruit!

De volledige tekst van onze woordvoering in de 2e termijn is hieronder te vinden.

Nog geen reacties.

Reageer