Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 24 januari 2023

Woningbouw op locatie “De Houve” in Maasland

De Houve Maasland

We hebben ingestemd met verklaring van geen bedenkingen* voor woningbouwproject “de Houve” in Maasland. Al in 2018 is afgesproken dat na de sloop van “de Magneet” vanuit de gemeente medewerking zou worden verleend om op de locatie woningbouw mogelijk te maken. Obstakel destijds was de knellende parkeernorm. Op basis van de bestaande parkeernorm konden slechts enkele woningen worden gerealiseerd. Mede op voordracht van de OGP en met goedkeuring van de raad destijds is deze norm verlaagd waardoor 18 woningen konden worden gerealiseerd. Nu, 4 jaar later, gaat de ontwikkelaar over tot realisatie van het plan dat op basis van de afspraken uit 2018 is uitgewerkt. Daar hebben we vanuit OGP wel gemengde gevoelens bij. Enerzijds dat de uitvoering van dit plan zo lang heeft geduurd, we hadden liever gezien dat dit al veel eerder was gebouwd want de nood is hoog. Anderzijds dat ook met een aangepaste parkeernorm het niet mogelijk is om op deze locatie meer woningen te bouwen die passen bij de huidige vraag. Het is immers duidelijk dat nu meer behoefte is aan appartementen dichtbij voorzieningen in plaats van grondgebonden woningen. We hebben de wethouder meegegeven dat de ontwikkelaar wordt aangespoord om tot snelle realisatie over te gaan.

* Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een ander bestuursorgaan voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen. Als gemeenteraad hebben wij de wethouder/het college (het bevoegd gezag) de mogelijkheid gegeven om de omgevingsvergunning te verlenen.

Lening/krediet SV Den Hoorn voor 3e kunstgrasveld

Op de agenda stond het voorstel vanuit het college om te komen tot een overeenkomst met SV Den Hoorn voor het 3e kunstgrasveld. Dit veld is inmiddels aangelegd en in gebruik. Maar blijkbaar is er nog geen overeenkomst met SV Den Hoorn over de afbetaling en financiering. In de start van de vergadering stelde het college voor dit punt van de agenda af te halen. Dit wilde het college omdat er nog wat uitzoekwerk is en er geen akkoord ligt vanuit SV Den Hoorn op het aflossingsvoorstel. Vanuit OGP wilden we dit onderwerp juist wel bespreken: het kunstgrasveld is aangelegd en waarschijnlijk ook betaald. Onduidelijk is door wie en het gaat over veel geld (600.000 á 700.000 euro!). Wij willen graag weten hoe het nu zit. Met steun van alle andere partijen in de raad werd dit agendapunt echter afgevoerd. We hebben schriftelijke vragen gesteld om toch meer antwoorden te krijgen.

Centrumplan Den Hoorn

Centrum Den Hoorn

In 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het exploitatieplan dat hoort bij het bestemmingplan voor de ontwikkeling van het centrumplan Den Hoorn. Dit plan moest wederom worden aangepast/verbeterd. In de raad lag het aangepaste plan voor met de vraag akkoord te gaan om in te dienen bij de Raad van State. Net als voorgaande keren was het duidelijk dat er vanuit twee kanten weer twee waarheden lagen. Die van het college: “hiermee voldoen we aan alle vragen” en die van bezwaarmakers GAM/Plus, via hun advocaat: “dit rammelt nog aan alle kanten”. En wat moet je dan als gemeenteraad: veel juridische termen en onderbouwing en wat is dan waar? Dat kan alleen de Raad van State zelf bepalen. Wat jammer is, is dat het college niet bereid is om een maand meer tijd te nemen om toch nog te kijken of er toch nog wat verbeterd moet worden op basis van de argumenten van de bezwaarmakers. Motivatie daarvoor was dat de procedure dan vertraging op loopt. Vanuit OGP vinden we dat een beetje raar argument omdat we met dit bestemmingsplan al 10 jaar bezig zijn. Een maand kan dan nooit een belemmering zijn. We hopen dat met het voor de 4e keer aangepaste plan nu dan eindelijk goedgekeurd wordt en we weer een stap zetten. Als OGP zijn we, met een stemverklaring* over de stroefheid van dit proces, akkoord gegaan met het gewijzigde exploitatieplan. Als OGP hopen we echter vooral dat de loopgraven worden verlaten en de betrokken partijen samen een stap zetten om in gezamenlijk overleg het goede te doen voor de inwoners van Den Hoorn!

*Een stemverklaring is een korte verklaring van een gemeenteraadslid of partij voorafgaand aan de stemming over een (ontwerp-) besluit of verordening. Dit wordt bij belangrijke beslissingen wel door de pers aangehaald om duidelijker te maken waarom een gemeenteraadslid of partij zo heeft gestemd. Een stemverklaring wordt sporadisch gebruikt en is alleen nuttig bij belangrijke beslissingen.

Armoedebeleid

We hebben ingestemd met de aanzet tot beter armoedebeleid en het goed inzichtelijk maken waar we de minder kapitaalkrachtige inwoners van onze gemeente mee kunnen helpen en wat daar de financiële impact van is. We zijn blij dat het college al onze eerdere opmerkingen heeft meegenomen en verwerkt waardoor het een veel beter doordacht armoedebeleid kan gaan worden.

Nog steeds geen collegewerkprogramma voor Midden-Delfland

In juli 2022 heeft de –toen net gevormde- coalitie van CDA-VVD-D66 het coalitieakkoord gepresenteerd met de titel “Midden-Delfland heeft het”. Daar in staan de afspraken en ambities voor het bestuur van onze gemeente tot 2026. Wat daar bij hoort is een collegewerkprogramma waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe en wanneer de afspraken tot uitvoering komen. Helaas is nu, na meer dan 200 dagen, nog steeds geen zicht op dit werkprogramma. Lastig voor ons als raad, want wanneer gaan we nu waar aan werken. Dat geldt ook voor de inwoners van Midden-Delfland, vanuit transparant bestuur is het zeer wenselijk om zichtbaar te maken wat wanneer op de planning staat. Op onze vraag waar het werkprogramma blijft, kwam helaas een antwoord dat het afhankelijk is van wanneer er weer een nieuwe wethouder vanuit het CDA beschikbaar komt. En dat dan nieuwe afspraken worden gemaakt en een collegewerkprogramma wordt opgesteld. Wij denken dat daarmee het eerste jaar van deze bestuursperiode dan al voorbij is. Dat vinden we geen goede zaak.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.