Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 17 en 23 mei 2023

Het collegewerkprogramma 2022-2026

Het Collegewerkprogramma 2022-2026

Eind maart heeft de gemeenteraad het werkprogramma van het college ontvangen voor de periode 2022-2026. Dit werkprogramma, getiteld “Midden-Delfland doet het”, is gebaseerd op het coalitieakkoord van CDA-VVD en D66 dat in juli 2022 is vastgesteld. In het coalitieakkoord staat voornamelijk wat er moet gebeuren tot aan de nieuwe verkiezingen in 2026. Het is dan de taak van het college (de wethouders en burgemeester) om uit te werken hoe het gemeentebestuur dit gaat aanpakken en wanneer er besluiten genomen moeten worden. Dit is belangrijk zodat de gemeenteraad goed kan meedenken, richting kan geven en haar controlerende taak kan vervullen. We vinden het belangrijk om hiervoor een aparte raadsvergadering te houden en waar nodig ook aanvullingen te doen aan het werkprogramma van het college.

Onze grootste zorg is dat de uitwerking van het coalitieakkoord in het werkprogramma helaas nog steeds erg onduidelijk is. Van de 51 opdrachten uit het coalitieakkoord zijn er slechts 7 concreet uitgewerkt, waarin duidelijk wordt hoe het college te werk gaat en wanneer de raad daarover moet besluiten. Er is weinig aandacht voor het bouwen van meer woningen voor starters en ouderen. Ook het verduurzamen  van de gemeente op het gebied van energie en klimaat is er niets concreets opgenomen, terwijl dit een grote invloed heeft op onze inwoners en ondernemers. Er wordt zelfs niet genoemd wat er nog moet gebeuren met het centrumplan Den Hoorn.

Tijdens de vergadering hebben we geprobeerd met moties enkele zaken te verbeteren: dit is gelukt voor maatregelen op het gebied van klimaat, evenals het starten met een goede toekomstvisie voor Midden-Delfland tot 2050. Helaas kon het aanpassen van bestaande bouwplannen om meer woningen voor starters te bouwen niet op voldoende steun rekenen. Hetzelfde geldt helaas voor duidelijke stappen om het gebruik van energie en warmte in Midden-Delfland toekomstbestendig te maken. Onze collega’s van CDA-VVD-D66 vinden het allemaal prima zoals het nu in het werkprogramma staat. Wij vinden het vooral jammer dat we weinig concrete acties zien en blijkbaar moeten vertrouwen op het feit dat er de komende 2,5 jaar heus nog veel zal gebeuren, ook al staat dit nu niet opgeschreven.

Toestemming tot gebruik maken van “rustende boer-regeling” op Oostgaag 45 te Maasland

In de commissie hebben we al ingestemd met het idee dat de boer, die zijn bedrijf overdraagt aan zijn opvolger, tijdelijk op de boerderij mag blijven wonen en zo betrokken blijft bij het bedrijf. Hoewel er geen melkveehouderij meer is op die locatie, draagt de bedrijfsvoering wel bij aan de doelen voor het Bijzonder Provinciaal Landschap. Als voorwaarde voor deze toestemming geldt dat het recht om daar te blijven wonen (en dus tijdelijk een extra woning op het terrein) alleen geldt voor de rustende boer. Als de boer later vertrekt of overlijdt, vervalt dit recht. Omdat alle partijen hiermee akkoord waren, werd dit snel goedgekeurd in de raadsvergadering.

Voorstel evaluatie Jeugdbeleid

Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten om kostenbeheersing en professionalisering van het Jeugdbeleid te verbeteren. Dit werd gedaan door het opstellen van een plan voor kostenbeheersing gevolgd door een nieuw beleidskader. We zijn nu een aantal jaar verder en is het tijd om het Jeugdbeleid te evalueren. De raad is gevraagd om in te stemmen met het starten van een evaluatieonderzoek en de kosten hiervan goed te keuren. Als fractie OGP zijn we blij dat er een evaluatie plaatsvindt waarbij we inzicht krijgen in de uitvoering en behaalde resultaten. Er zal ook gekeken worden naar de effectiviteit van het gevoerde jeugdbeleid. We hebben vragen gesteld aan het college over wat zij precies verstaan onder effectiviteit. Bedoelen ze daarmee het functioneren van de aanbieders of de behaalde resultaten bij de jeugdigen, of iets anders? Het college kon hier geen duidelijk antwoord op geven. Uiteindelijk hebben alle partijen ingestemd met de evaluatie, maar we hebben als partij wel aangegeven dat we via het onderzoek helder willen krijgen wat er precies bedoeld wordt met effectiviteit. De evaluatie moet eind oktober afgerond zijn, vlak voor de begrotingsbesprekingen van 2024.

Voorstel investeringskrediet 3e Kunstgrasveld S.V. Den Hoorn

In september 2022 gaf de gemeenteraad toestemming om een lening te verstrekken aan SV Den Hoorn voor de aanleg van een derde kunstgrasveld. Onze partij, OGP, stemde destijds niet in met deze lening omdat het onduidelijk was onder welke voorwaarden deze werd verstrekt. Bovendien hadden we als gemeente al twee keer geholpen met de andere twee kunstgrasvelden. Twee dagen na de vergadering werd in opdracht van SV Den Hoorn begonnen met de aanleg van het derde kunstgrasveld, maar er was nog geen overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging over de lening. Kort gezegd: begon toen het gedoe. De rekening van de aannemer werd naar de gemeente gestuurd, hoewel zij geen opdrachtgever waren. Daarnaast stelde de vereniging extra eisen. Dit leidde tot veel discussie en ondertussen bleef de rekening van bijna € 700.000,- onbetaald.

Het voorstel was nu om de lening om te zetten in een investeringskrediet, omdat dit voor de vereniging een BTW-voordeel oplevert. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld dat de gemeente met terugwerkende kracht toch opdrachtgever wordt voor de aanleg van het kunstgrasveld. Wij zijn niet akkoord gegaan met dit voorstel omdat de gemeente hiermee geen eigen voorwaarden kon stellen aan de opdracht in september en daardoor een financieel risico loopt. Bovendien is dit in strijd met de financiële regels die gelden voor opdrachten vanuit de gemeente. Helaas dachten de andere partijen hier wat “losser” over en is het voorstel toch aangenomen.

Gestelde vragen over praktische zaken

Stichting Alzheimer Nederland

De stichting Alzheimer Nederland heeft een advies gegeven aan gemeenten met daarin 5 maatregelen die helpen  om de zorg en ondersteuning van inwoners met dementie te verbeteren. Wij hebben vragen gesteld hoe dit advies in Midden-Delfland wordt opgepakt. Zeker omdat we sinds 2018 samen met Delft, Rijswijk en Westland een dementievriendelijke regio zijn. Op onze vragen is een uitgebreid antwoord terug gekomen waarin op de maatregelen wordt ingegaan. Dat bespreken we graag een keertje wat uitgebreider in de raadscommissie en dus zullen we dat op de agenda in september zetten. Die van juni is namelijk al overvol 😉

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.