Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 12 december 2023

Centrumplan Den Hoorn

Het centrum van Den Hoorn

Vanuit OGP hebben we akkoord gegeven voor het plan voor het centrum van Den Hoorn. Er komt een tweede supermarkt met daarboven 9 appartementen. Ook worden er 28 appartementen en 6 starterswoningen/studio’s gebouwd. Dit plan is tot stand gekomen door veel overleg met verschillende partijen, waaronder twee ontwikkelaars en de gemeente. Met dit plan komt er een einde aan 24 jaar discussie en juridische procedures. Door appartementen toe te voegen in plaats van meer huizen met tuinen, past dit beter bij de huidige vraag naar dit soort woningen. Hopelijk kunnen inwoners van Den Hoorn hiermee starten in een appartement of juist vanuit een te grote woning naar een gelijkvloers appartement verhuizen dat dichtbij alle voorzieningen ligt.

In de vergadering wilden we met een motie het plan verbeteren op twee punten:

  • In de eerste motie hebben we het college gevraagd om de omwonenden beter te betrekken bij de volgende stappen en hen actief te informeren over bouwvergunningen en wijzigingen in het bestemmingsplan. Vooral omdat het huidige plan vanwege juridische procedures niet goed besproken is met de omwonenden. Helaas kreeg deze motie niet genoeg steun van andere partijen, omdat ze vonden dat inwoners daar zelf verantwoordelijk voor zijn. De motie is daarom niet aangenomen.
  • In de tweede motie hebben we het college gevraagd om de 6 studio’s toe te wijzen als sociale huurwoningen in plaats van verkoop of particuliere huur. Dit vinden we belangrijk omdat deze woningen dan langdurig beschikbaar en betaalbaar blijven voor starters/jongeren in Midden-Delfland. Deze motie kreeg steun van een meerderheid in de raad en is aangenomen. Daar zijn we blij mee.

Op de WOS is ook aandacht besteed aan dit voorstel. Kijk voor meer informatie op: WOS.nl – Raad akkoord met ‘vernieuwd’ centrumplan Den Hoorn

Aankoop en erfpacht kavel Harnaschpolder

Het voorstel was om ruim 2 hectare grond aan te kopen en die vervolgens via erfpacht beschikbaar te stellen aan een bedrijf dat zich in de Harnaschpolder wil vestigen. De gemeente heeft dit de afgelopen jaren op dezelfde manier gedaan met verschillende bedrijven die zich hier gevestigd hebben. De gemeente leent dan geld, koopt een stuk grond en betaalt rente aan de bank. In ruil daarvoor betaalt het bedrijf erfpacht aan de gemeente gedurende dezelfde periode. Dit levert extra geld op voor de gemeente, wat nuttig is voor de begroting en daarmee ten goede komt aan de inwoners van Midden-Delfland.

Tot nu toe is er, inclusief deze aanvraag, in totaal meer dan 56 miljoen aan leningen afgesloten voor alle gronden in de Harnaschpolder. Vanuit OGP vinden wij dat we niet alleen naar de korte termijn moeten kijken en denken “het levert nu meer op dan het kost, dus dat is goed.” Ook op de langere termijn moeten we bekijken wat de risico’s zijn. Bijvoorbeeld, als er een crisis komt in de sector die vooral op die percelen actief is (transport en opslag). Of als er plotseling meerdere erfpachtconstructies aflopen en er alsnog verkocht moet worden of nieuwe overeenkomsten moeten worden gesloten. De wethouder heeft toegezegd om de komende maanden scherper te gaan kijken naar wat dit op de langere termijn betekent en de raad daarover per brief te informeren. Mede door die toezegging hebben we ingestemd met de aankoop en erfpacht van dit perceel.

Twee moties “vreemd aan de orde van de dag” aangenomen

Vanuit OGP hebben we twee voorstellen gedaan die niet op de agenda stonden. Dat noemen we een “motie vreemd aan de orde van de dag” en daarmee kunnen we als raad het college een opdracht geven om ergens mee aan de slag te gaan. In dit geval ging het om twee dingen die we graag wilden verbeteren:

  1. Uit een onderzoek dat de griffier op ons verzoek heeft gedaan, blijkt dat er een lijst is van 18 pagina’s met daarop beloftes, toezeggingen en aangenomen moties van de afgelopen jaren waarvan niet bekend is of ze zijn afgerond of wat er nog moet gebeuren. Met een unaniem aangenomen motie hebben we ervoor gezorgd dat deze lijst wordt opgeschoond en duidelijk wordt wat er nog moet gebeuren.
  2. Met de andere motie hebben we ervoor gezorgd dat we volgend jaar voor het eerst gaan werken met een jaarplanning/termijnagenda om de verdeling van onderwerpen over het jaar heen beter te krijgen en de werkdruk wat gelijkmatiger te maken. Vooral omdat nu de ene vergadering weinig agendapunten heeft en de andere veel te veel. Dat kan vast wat beter als er meer vooruit wordt gedacht. Deze motie is ook unaniem aangenomen, waardoor we voor 1 april met een jaarplanning/jaaragenda aan het werk gaan.

Gestelde vragen en antwoorden

Doelpad 9
  • Er zijn vragen gesteld over het plan om de vervallen stallen aan het Doelpad 9 te verwijderen en er grasland voor terug te laten komen. In ruil daarvoor wordt voorgesteld het kooikershuisje bij de Eendenkooi uit te breiden voor bewoning in het broedseizoen en de ontvangst van groepen. Onze zorg is vooral dat door deze uitbreiding het kooikershuisje vooral gebruikt zal worden voor bewoning in plaats van het ontvangen van bezoekers en uitleg geven over de eendenkooi. Dit komt vooral omdat uit onze vragen blijkt dat het kooikershuisje wordt uitgebreid van 46 naar 102 m2. We kunnen het voorstel pas definitief beoordelen als het echt voor besluitvorming langskomt;
  • Er is een vraag gesteld over de Maassluiseweg en hoe het komt dat de gemeente Maassluis niets lijkt te weten van de aanpak in de komende tijd, zoals vermeld in een artikel in de Schakel van Maassluis. Ook is er niets bekend over hun bijdrage aan de oplossing. Het antwoord van de wethouder komt erop neer dat ze nog niet echt in gesprek is omdat de plannen nog in voorbereiding zijn en pas dan met Maassluis wordt gesproken. Wij willen liever dat Maassluis juist ruim op tijd wordt betrokken, vooral omdat dit een lastig dossier is;
  • Er zijn vragen gesteld over een artikel in het AD waarin staat dat minderjarige vluchtelingen bij het AZC in Delft lastig samen op één locatie kunnen worden gehuisvest met alleengaanden en gezinnen. Omdat dit ook het plan is voor het AZC in Den Hoorn, wilden we graag van het college weten hoe dit zit en of dit ook speelt in de voorbereidende gesprekken met het COA vanuit onze gemeente. Het antwoord is duidelijk: bij het AZC aan de Harnaschdreef in Den Hoorn is dat straks geen probleem omdat de inrichting van de locatie hier rekening mee gaat houden, zodat optimale begeleiding kan plaatsvinden voor zowel alleengaande vluchtelingen, gezinnen als minderjarigen.

Extra raadsvergadering op maandag 18 december

De Commissaris van de Koning feliciteert burgemeester Noordermeer

Tijdens een speciale vergadering op 18 december is onze nieuwe burgemeester voor Midden-Delfland benoemd: Fenna Noordermeer. Een avond met officiële momenten, waarbij ze de ambtseed aflegde en de ambtsketen kreeg. Er waren veel mensen aanwezig, waaronder familie en collega-burgemeesters uit de buurt. Er waren welkomstwoorden van de Commissaris van de Koning, raadslid Roy Ringeling namens de gemeenteraad en wethouder Fred Voskamp namens het college. Onze nieuwe burgemeester heeft veel zin in haar nieuwe taak als burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad en het college, en als verantwoordelijke voor openbare orde, enzovoort. Ze woont al in De Lier en bezoekt regelmatig ons mooie gebied. Ze heeft zelfs al een nieuw huis in onze gemeente gekocht om echt deel uit te maken van onze gemeenschap. We kijken uit naar de samenwerking in de komende jaren!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.