Een punt voor verkeersveiligheid

Vorige week heeft de raad van Midden-Delfland de prioriteiten vastgesteld die de gemeente nastreeft op het gebied van veiligheid: het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.  Het gaat vooral om handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie.  Het  beleidsplan is de basis van het actieprogramma.

Gedurende de behandeling in de commissie(voorbereidend op de raad) heeft OGP aangegeven dat verkeersveiligheid een prioriteit zou moeten zijn in dit beleidsstuk en niet een onderdeel van de post ‘kleine ergernissen’ zoals in het oorspronkelijke voorstel. Veilig verkeer is immers niet voor niks één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. In dat onderdeel geven we aan dat bereikbaarheid belangrijk is en dat het verkeer in de kernen veilig en comfortabel moet zijn. Dus:

  • De auto gedraagt zich in de woongebieden ondergeschikt. Spelen en woongenot staan op één;
  • Er zijn snelle en veilige fietsroutes naar scholen, winkels en parken en nieuwe veilige recreatieve verbinden in het buitengebied;
  • Polderwegen zijn veilig voor alle verkeersdeelnemers door verbetering van wegmarkering en aanduiding passeerplaatsen. Sluipverkeer gaan we tegen.

Tijdens de commissievergadering werd het al duidelijk dat er veel steun was om het onderdeel ‘veilig verkeer’ als een prioriteit te benoemen. Als reactie hierop stemde de portefeuillehouder er dan ook mee in om dit toe te voegen aan het voorstel voor de raad.

De raad heeft vervolgens de volgend zes prioriteiten vastgesteld:

Molenweg (Foto: OGP)

  • (Huiselijk) Geweld;
  • High impact crimes;
  • Ondermijning;
  • Aanpak van verwarde personen en overlast;
  • Veilig verkeer;
  • De snelle aanpak van kleine ergernissen.

Met de prioriteitsstelling hebben we er vertrouwen in dat deze onderdelen voldoende tot uiting gaan komen in het actieprogramma. Maar veel belangrijker is dat deze inspanningen zichtbaar worden voor onze inwoners in het verkeersbeeld.

Het integraal veiligheidsprogramma 2019-2022 zoals behandeld in de raad.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.