Duurzaam investeren

Afgelopen dinsdag heeft de raad de begroting van 2019 besproken en uiteindelijk aangenomen. Iedere partij wil dan graag z’n eigen accent leggen op de begroting. Natuurlijk is OGP daarin geen uitzondering. De eerste termijn en reactie van het college is schriftelijk. Samenvattingen van de eerste termijn zijn ook in de Schakel geplaatst. In de zogenaamde tweede termijn ging fractievoorzitter Jakob in op diverse thema’s. We gaan hier vooral in op het thema duurzaamheid. En dan vooral investeren in duurzaamheid.

Nu is het moment
Gemeenschapsgeld moet niet werkloos op de bank staan in de vorm van een grote algemene reserve, maar dat moet juist op een verantwoorde manier ten goede komen aan de gemeenschap. Dat betekent investeren op maat in  onze dorpen en het buitengebied. Denk daarbij aan versneld investeren in verder verduurzamen en vergroenen van onze gemeente. Daar is het volgens ons nu de hoogste tijd voor.

Duurzaamheid gaat verder dan energie besparen, gasloos bouwen en CO2 reduceren. Wij staan voor een grote opgave die voor 2019 al meer vraagt dan alleen een energievisie. Denk alleen al aan de bebouwde omgeving klimaat adaptief om zware neerslag te kunnen absorberen. Daarom willen we nu al meer tijd en geld  vrij te maken die ingezet kunnen worden op de onderwerpen duurzaamheid en de energietransitie. Hierin staan we als OGP gelukkig niet alleen in de raad. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we dan ook gepleit voor een concreet plan van aanpak. In dit plan van aanpak moet duidelijk worden wat we in 2019 aan dit thema gaan doen en hoeveel geld hiervoor nodig is. Om deze oproep kracht bij te zetten hebben we de motie “Duurzaam doen en doorzetten” ter stemming gebracht. Met unanieme stem is deze motie aangenomen door de raad.

Parkeren op het gras in de Plantage in Maasland

We zijn er niet gerust op dat onze bomen en groen in de toekomst wel op peil blijven in de dorpen. We constateren dat er per saldo meer bomen verdwijnen dan dat er bij komen. Het college komt wel met een aantal leuke voorbeelden om de buitenruimte verder te vergroenen, maar dat gaat ons niet ver genoeg.  De combinatie met de grote woningbouwopgave vraagt om een integrale aanpak van het verder vergroenen van onze kernen.  Wij zien graag een vernieuwd groen beleidsplan als basis om “te gaan doen”.  Essentiële onderdelen van dit plan zijn wat ons betreft  hoe we er voor zorgen dat onze bomen in balans blijven, hoe de burger wordt betrokken/participeert bij het vergroenen van hun leefomgeving, op welke wijze de opgave om onze buitenruimte geschikt te maken voor het veranderende klimaat gecombineerd kan worden met het verder vergroenen. Natuurlijk met een goede onderbouwing  hoe we dit structureel gaan betalen. Maar een plan is maar de eerste eenvoudige stap, vervolgens moeten we ook aan de slag. Ons motto is dan ook: Groenbeleid is Doenbeleid. Ook hierin staan we als OGP verbinding met andere partijen. Daarom hebben we samen met de PvdA en D66 de motie “Groen is Samen doen” ingebracht, waarin we het college oproepen om van het voorjaar te komen met een startnotitie die moet leiden tot een nieuw Groen beleidsplan. Ook deze motie is unaniem aangenomen door de raad. We rekenen er dan ook dat het college voortvarend aan de slag gaat.

De fractie kijkt tevreden terug op de behandeling van de begroting. Veel tijd is gestoken in de voorbereiding, wat gelukkig is terug te zien in het resultaat. Niet dat we nu achterover kunnen gaan zitten. Een actieve rol blijft nodig is deze dossiers, en op deze actieve houding kunt u rekenen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.