OGP programma 2014-2018

Anders denken, samen doen!

Verkiezingsprogramma OGP voor de raadsperiode 2014-2018

1. Bestuur dicht bij de inwoners
2. Groen denken is groen doen
3. Geen belastingverhoging
4. Zorg samen aanpakken
5. Wonen naar wens
6. Veilig verkeer Midden-Delfland
7. Ondernemers ondersteunen
8. Het cement van de dorpen
9. Een veilig gevoel
10. Goed onderwijs
Download het programma als PDF.
Download het
programma
als PDF.

Dit programma vormt de leidraad voor de politieke opstelling van OGP, zowel in de gemeenteraad als in relatie met de inwoners van Midden-Delfland. De partij ziet zich nadrukkelijk staan tussen bestuur en bewoners. OGP wil luisteren, stimuleren, samen met de mensen plannen maken en ten uitvoer brengen.

wordl

Gemeente en maatschappij zijn behoorlijk in beweging. De economische crisis maakt dat de financiële bomen niet meer tot in de hemel groeien. De gemeente krijgt er belangrijke taken bij, maar moet het doen met minder geld. Het vertrouwen in de gemeente staat op het spel!

Dat vraagt om een creatief bestuur en innovatief besturen. OGP kiest er voor om de inwoners niet met extra belastingen op te zadelen. We willen naar een soberder gemeente. Veel meer zal de kennis en de energie van bewoners worden ingeschakeld bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Daar ligt de nieuwe uitdaging.

We zien al dat meer inwoners en bedrijven zelf initiatieven nemen. Het is de kunst om daar als gemeente positief mee om te gaan en te ondersteunen. Dat betekent vertrouwen geven en dienstbaar zijn. Kortom, een andere wijze van besturen! Daarbij houden we ook de jonge inwoners van onze gemeente in het oog. Zij zijn de nieuwe generatie aan wie we een duurzame en levendige gemeente willen overdragen.

OGP blijft oog houden voor de bijzondere kwaliteiten van de gemeente: het open landschap van Midden-Delfland, de waardevolle dorpsgemeenschappen en de rijke schakering aan bedrijvigheid. Daar blijven wij aan werken, met de komende jaren als inzet: ‘ANDERS DENKEN SAMEN DOEN!’

[terug naar de inhoudsopgave]

1. Bestuur dicht bij de inwoners

A.LuisterenEr is een veranderende houding van gemeentebestuurders nodig: minder bedisselend en meer ruimte voor bewonersinitiatief. Ook: minder denken voor bewoners, meer denken samen met bewoners. Dat vraagt een open manier van besturen, dicht bij de inwoners. OGP gaat het vertrouwen in de gemeente terugbrengen.

Nieuw beleid maken we dus voortaan samen met bewoners, organisaties en verenigingen in de gemeente. Geen dikke (en dure) beleidsnota’s, waarmee bewoners worden ‘overvallen’. De gemeenteraad heeft daar een actieve rol in: het stelt kaders, luistert mee naar bewoners en neemt transparante beslissingen.

Goede voorbeelden van ‘samen besturen’ zijn de herinrichting van de Dijkshoornseweg in Den Hoorn, beheer Dorpshoeve in Schipluiden (na een mindere start) en de plannen voor een multifunctioneel verenigingsgebouw in Maasland.

Niet gelukkig zijn we met de aanpak van het Centrumplan in Den Hoorn, de ontwikkeling aan de Harnaschkade, het traineren van particulier opdrachtgeverschap in Schipluiden en de voortijdige sloop van het Spreeuwenest in Maasland. Dat gaan wij anders doen!

Afgelopen jaren heeft OGP al meerdere  malen bewoners bij actuele kwesties betrokken. De partij organiseerde bijeenkomsten over, de nieuwe zorgwet (WMO), Centrumontwikkeling Den Hoorn (waarna de samenwerking een nieuwe impuls kreeg!), groenbeleid en –beheer, kunst- en cultuurbeleid en de gezondheidszorg in Maasland. Samen met praktijkdeskundigen uit de gemeenschap kwamen we tot verfrissende voorstellen. Dat zijn voorbeelden van het ‘nieuwe besturen’.

OGP wil de komende jaren weer terug naar de kernen: voor elk dorp een ‘eigen’ bestuurder en overleg op dorpse schaal. Het bestuur moet in de afzonderlijke kernen weer herkenbaar en aanspreekbaar zijn.

Besturen dicht bij de inwoners betekent voor OGP heel concreet:

–    Oog hebben voor de initiatieven en problemen van bewoners
–    Directe en doelgerichte informatie naar bewoners en organisaties, met gebruikmaking van de moderne media
–    Bewoners in een vroegtijdig stadium betrekken bij plannen in hun omgeving
–    In elk dorp een gemeentelijk aanspreekpunt: een wethouder en een ombudsman

Kortom: OGP komt naar u toe!

[terug naar de inhoudsopgave]

2. Groen denken is groen doen

A.Landschap Groen bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Groen inspireert, ontspant, geeft lucht en ruimte.  Sinds jaar en dag stààt OGP voor het groen en de bomen binnen de dorpen én voor het groene landschap van Midden-Delfland.

2.1 Groen in dorpen
Maasland en Schipluiden zijn al rijkelijk voorzien van plantsoenen, waterpartijen en speelplekken. Den Hoorn is voor recreatie aangewezen op groen van Delft en het slecht bereikbare Midden-Delfland. Dat moet beter. De gemeente lijkt voor het beheer en onderhoud hapsnap te werk te gaan. Er zijn duidelijke plannen nodig, waarover omwonenden goed worden geïnformeerd. OGP wil  bewoners ook meer betrekken bij het inrichten en onderhouden van groen, bijvoorbeeld door:

–    Samen met bewoners groenplannen voor inrichting en onderhoud opstellen en soms ook samen uitvoeren
–    Snippers groen in bruikleen te geven
–    Braakliggende bouwterreinen zo nodig tijdelijk door omwonenden te laten inrichten en onderhouden, bijvoorbeeld als speelplek, buurttuinderij, boomgaard of picknickplaats  )
–    Extra groeneducatie op scholen voor meer begrip van de omringende natuur

Voor elk dorp hebben wij specifieke punten:

Den Hoorn: goede voorbeelden zijn de groene buitenplaatsen rond de kinderdagverblijven Zon en ’t Kickertje. In de nieuwbouw staan de huizen echter steeds dichter op elkaar, waardoor nauwelijks ruimte is voor groen. Ook in tijden van crisis moeten we vasthouden aan de kwaliteit van de groene openbare ruimte. Dat geldt ook voor de groene overgang tussen het bedrijventerrein en het woongebied in de Harnaschpolder

Schipluiden: herinrichten verrommeld gebied tussen IJsbaan en Vlaardingse kade. Speelplaatsen vergroenen en opnemen in het hart van de wijk.

Maasland: minder kaalslag van bomen (zoals in Molenweide); groenonderhoud in overleg met gebruikers organiseren; verdere inrichting locatie Spreeuwenest aan omwonenden overlaten; vrachtwagenparkeerterrein ‘inpakken’ in het groen.

2.2 Groen beleven
Extra groenbeleving ontstaat door aantrekkelijke routes vanuit de woonwijken naar de parken en het buitengebied. OGP wil de groene hoofdstructuur in de dorpen versterken en werken aan enkele ontbrekende schakels:

–    Betere routes tussen Voordijkshoorn in Den Hoorn naar het park Hof van Delft,
–    een nieuwe zuidelijke route tussen Harnaschkade en Midden-Delfland via de Ommedijk en wandel- en fietsverbindingen vanuit Look-West naar de Harnaschkade en de Ommedijk,
–    In Schipluiden een wandelroute naar het park aan de Zouteveenseweg,
–    Aanleg ontbrekende stukken fietspad langs de westrand Maasland (tussen Molenweide-Meresteijn en Meresteijn-IJsbaan),
–    Nieuw fietspad langs Westgaag, tussen Kralingerpad en Burgerweg.

2.3 Midden-Delfland
Het Midden-Delflandgebied is het groen dat de dorpen samenbindt en behoort tot de kerntaak van onze gemeente. OGP draagt dit gebied vanouds een warm hart toe. Veel OGP-leden zijn ook actief in Midden-Delflandorganisaties. Plannen voor Midden-Delfland zijn er genoeg, zoals het  de Gebiedsvisie, het Landschaps-ontwikkelingsperspectief en de uitwerking van de IODS-afspraken. Het gaat de komende jaren om het gezamenlijk met maatschappelijke partners uitvoeren daarvan. Goede voorbeelden zijn organisaties als:

–    Midden-Delfland Vereniging
–    De ondernemersverenigingen (Federatie Midden-Delfland)
–    Midden-Delfland is Mensenwerk en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, die de cultuurhistorische waarden in kaart brengt
–    Vockestaert, die agrarisch natuurbeheer stimuleert
–    Groen Goud, die ‘groene’ bedrijfsinitiatieven ondersteunt
–    Natuur- en landschapsbeheerders
–    KNNV afdeling Delfland

Maar we zien ook minder goede voorbeelden, zoals:

–    Cittaslow slaat niet aan bij de bewoners. Gebruik voortaan het beschikbare geld voor zichtbare projecten en niet voor bestuurlijke uitstapjes.
–    de Maaslandse Dam, een oud kassengebiedje: helaas een aankoop met verkeerde verwachtingen en daarna geen visie op een goed plan. OGP zegt nu: neem het verlies, bouw geen wijk met 35 woningen of meer, maar ploeg het zinloze zand om en laat er bij wijze van spreken schapen grazen. Kijk met omwonenden en geïnteresseerden naar de invulling van het gebied.
–    Het bouwvergunningenbeleid: een grote schuur pal naast een historische boerderij, terwijl het ook anders kan (Kwakelweg).

Komende jaren moeten we antwoord vinden op de volgende thema’s:

–    Wordt de A4 wel zo ingepast als we hebben afgesproken, namelijk niet horen, niet zien en niet ruiken?
–    Hoe pakt de nieuwe aanslag op Midden-Delfland met de aanleg van de Blankenburgtunnel uit?
–    De verdere schaalvergroting in de veehouderij (tgv loslaten melkquota in 2015): gaan benodigde uitbreidingen van boerderijen goed in het landschap passen? En blijven we nog koeien in de weilanden zien?
–    Kunnen we in Midden-Delfland ook ‘groen’ en ‘sociaal’ met elkaar verbinden, zoals met zorgboerderijven en inzet combiwerk?
–    En: hoe kunnen we de kwaliteiten van Midden-Delfland in stand te houden met minder overheidsgeld?

Dit zijn de uitdagingen waar we samen met omringende gemeenten, recreatie-instellingen, natuurbeheerders en agrariërs aan moeten werken. Dat vraagt van de gemeente Midden-Delfland een behendige en creatieve rol, vindt OGP!

[terug naar de inhoudsopgave]

3. Geen belastingverhoging

A.EconomieDe financiële situatie vraagt voor de komende jaren dat er méér met mínder zal moeten worden gedaan. We kunnen niet blijven doen zoals we gewend zijn. Er moeten keuzes worden gemaakt.

OGP kiest voor twee uitgangspunten: we schuiven de tekorten niet door op het bordje van de inwoners en we verbeteren het functioneren van de gemeente: de kosten van de gemeente moeten in goede balans zijn met de kwaliteit van de dienstverlening.

1. Belastingen en heffingen    

–    OZB: de regel is geen verhogingen (de 0-lijn vanaf 2014) en het streven is verlaging
–    Heffingen voor riolering en afval: ook hier is prijspeil 2014 in beginsel het maximum en wordt via efficiency een verlaging nagestreefd.

2. Waar gaan wij op bezuinigen?

–    Bezuinigen begint met het goede voorbeeld aan de top. De bestuurskosten worden verlaagd (bijvoorbeeld minder formatieruimte van de drie wethouders) en de onkostenvergoedingen van het bestuur worden waar kan teruggebracht.
–    Een verbetering van de gemeentelijke organisatie is dringend nodig. Dat houdt een herbezinning op werkwijze en kerntaken in. Wat doet de gemeente zelf een welke taken kunnen op een andere wijze worden ingevuld? Waar kan goed regionaal en landelijk worden samengewerkt? Zo’n verbetering leidt tot meer doen met minder geld.
–    Door verdere digitalisering en met internet als gemeenteloket kan een efficiëntieslag worden behaald, waarbij tegelijk communicatie en de service voor de inwoners wordt verbeterd.

[terug naar de inhoudsopgave]

4. Zorg samen aanpakken

A.Samen Het zijn onzekere tijden voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning. De Rijksoverheid hevelt per 1 januari 2015 veel zorgtaken over naar de gemeenten (de AWBZ begeleiding naar de WMO, volledige Jeugdzorg en participatie). Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet bekend maar het is wél duidelijk dat het met minder geld moet. Dit stelt de gemeenten voor een serieuze opgave.

OGP vindt dat de gemeente die uitdaging aan moet gaan met een manier van zorg aanbieden die de mensen, die ondersteuning nodig hebben, centraal stelt. We willen dat álle inwoners, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, rijk en arm, gezond en ziek zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven.

De gemeente krijgt naast (jeugd)zorg steeds meer taken op het terrein van armoedebestrijding en participatie. Hiermee kunnen we ook invulling geven aan onze opvattingen over menswaardigheid en rechtvaardigheid. Achter een aanvraag voor uitkering of steun gaan vaak meerdere problemen schuil.

De koppeling van zorg en welzijn, armoedebeleid en participatie, jongeren- en ouderenbeleid maakt het mogelijk om hulpvragen in samenhang aan te pakken. “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein.

Inzet van OGP
Geef inwoners de kans om initiatief te nemen en regie te voeren. Zelfredzaamheid waar het kan, ondersteuning waar het nodig is. Scholen, buurtwerk, vrijwilligers en huisartsen spelen hierin een belangrijke rol. Met maatwerk én creativiteit wil OGP een betrouwbare en menswaardige zorg organiseren.

Daarom willen we dat:

–    De kwaliteit van de zorg op peil blijft
–    De inwoners betrokken kunnen worden bij visiebepaling van hún zorg
–    De gemeente in de eerste plaats faciliteert
–    De drie dorpskernen elk één loket hebben waar men voor alle hulpvragen terecht kan
–    Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden aangemoedigd en ondersteund
–    Nieuwe initiatieven zoals gezinshuizen, palliatieve units of zorgboerderijen worden gestimuleerd en ondersteund
–    Oplossingen zoveel mogelijk binnen onze gemeente, dicht bij de zorgbehoevenden worden geboden
–    Er goede afspraken komen voor zorg die niet op lokaal niveau geregeld kan worden
–    Er heldere afspraken komen met zorgverzekeraars
–    Er aandacht is voor preventie; tenslotte is voorkomen is beter dan genezen.

Dat betekent voor de hele gemeente:

–    Dat de zorgaanbieders  werken met programma’s die bewezen effectief zijn (Best Practice).  Er preventiebeleid, goede samenwerking en zorg dichtbij geboden word. Een voorbeeld;  bij dementie kan de dementieverpleegkundige in samenwerking met de huisarts voor goede ketenzorg zorgen. De wijkverpleegkundige is een spil in de zorg van mensen en verbindt het medische en sociale domein.
–    Er in elke kern een gezondheidscentrum/CJG loket komt waar men met alle vragen terecht kan en waar voorlichting  wordt gegeven over bijv. opvoedingsvragen, alcohol en drugs, overgewicht, social media etc.

Den Hoorn: Het huidige gezondheidscentrum wordt effectiever benut, met meer samenwerking tussen zorgaanbieders.

Schipluiden: Opzetten van een (buurt)centrum waar de grote sociale samenhang binnen Schipluiden wordt ondersteund.  Hierin zou tevens een steunpunt van de apotheek en CJG kunnen plaatsnemen.

Maasland: Een multifunctioneel gezondheidscentrum aan de Graaf Dirk III laan, dat kan gaan fungeren als een brede basisvoorziening.

Daarnaast zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt met buurgemeenten zodat mensen in bijvoorbeeld Maasland, als ze dat wensen, voor hun hulp/zorg ook in Maassluis of Vlaardingen (= niet-Haaglanden) terecht kunnen.

[terug naar de inhoudsopgave]

5. Wonen naar wens

A.Wonen Mensen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze willen wonen. Bij voorkeur willen zij hun nieuwe woning op eigen kracht realiseren.

Wij vinden dat de gemeente en de woningcorporatie daarvoor kansen moeten scheppen en de mensen moeten helpen hun woondroom tot stand te brengen. OGP wil ook creatief zoeken naar nieuwe woonconcepten voor jongeren en speciale doelgroepen.

Voorts willen wij meer bewonersinvloed bereiken door:

Harry Arkesteijn

Harry Arkesteijn

–    Ruimte beschikbaar te stellen voor ‘particulier opdrachtgeverschap’. Dat vraagt wel om een dienstverlenend bestuur
–    Het nieuwbouwprogramma ook af te stemmen op de behoefte van mensen die hier wonen en iets anders willen
–    Voorlichting en hulp bij warmte-isolatie van bestaande en nieuwe woningen en bij het gebruik alternatieve energiebronnen.

Voor de drie dorpen noemen wij:

Den Hoorn: Met omvangrijkste bouwcapaciteit is druk op beperking financiële verliezen sterk. Dat kan ten koste gaan van de gewenste kwaliteit van de woonomgeving. Deze kwaliteit overeind houden!

Schipluiden: Keenenburg V inzetten om de doorstroming in het dorp te bevorderen en CPO te laten slagen. Geen verdere dorpsuitbreiding buiten de bouwgrenzen.

Maasland: Er zijn vrije kavels voor zelfbouw in aanbieding. Geen ruimte meer voor dorpsuitbreiding (tot aan vastgelegde grenzen volgebouwd), wel plaats voor dorpsinbreiding. Deze zorgvuldig gebruiken voor reële woningbehoefte in dorp.

[terug naar de inhoudsopgave]

6. Veilig verkeer Midden-Delfland

A.Verkeer In de dorpskernen is het verkeer veilig en comfortabel:

–    de auto gedraagt zich in de woongebieden ondergeschikt,
–    snelle en veilige fietsroutes naar scholen, winkels, parken en buitengebied
–    behoud huidige kwaliteit van het busvervoer.

Dat betekent voor:

Den Hoorn: Fietsnet naar Delft en naar Midden-Delfland uitbreiden met routes naar het park Hof van Delft en vanuit Look-West via Ommedijk naar Midden-Delfland.

Niek Knaap

Niek Knaap

Schipluiden: Uitbreiding fietsenstalling bij bushaltes. Behoud huidige kwaliteit dienstverlening bus (liefst terug naar kleine bussen; ook op aardgas!).

Maasland: Uitbreiding fietsenstalling bij busstation Oude Veiling en bij winkels Huis te Veldelaan (in de parkeergarage?).

Buitengebied: Polderwegen veilig maken voor alle verkeersdeelnemers (gedrag en detaillering: bijv. passeerplaatsen zijn nu onduidelijk). Geen sluipverkeer of alleen goed gereguleerd (pollers handhaven/verbeteren). De effecten van de openstelling van de verlengde A4 op het sluipverkeer moeten straks goed worden gemonitord. Daarna bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

[terug naar de inhoudsopgave]

7. Ondernemers ondersteunen

A.Werken Midden-Delfland telt ca. 800 grotere en kleinere bedrijven en die voor unieke diensten en producten zorgen en voor een behoorlijke werkgelegenheid. Dat moeten we koesteren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor de begeleiding van startende ondernemers en het uitbouwen van nieuwe initiatieven. Dat heeft onder andere geleid tot groei in de recreatieve sector.

Ook zijn samen met het Innovatiecentrum Syntens bijeenkomsten gehouden over duurzaam ondernemen. OGP wil deze lijn doortrekken. Samen met de ondernemersverenigingen VMO uit Maasland en MKB uit Schipluiden/Den Hoorn en de agrarische organisatie LTO kan de gemeente het platform bieden om de economie van Midden-Delfland te verbreden en te verduurzamen. Nieuwe kansen zijn er bijvoorbeeld in zorgsector met zorgboerderijen en zorgbedrijven en bij het beheer van het groen.

Een andere goede dienst die de gemeente als vergunningverlener kan bewijzen is het meedenken met innoverende bedrijven. Die lopen vaak tegen starre regelgeving van de overheid aan. Meedenken betekent dan hobbels wegnemen en samen zoeken naar oplossingen voor bedrijfswensen en de toepassing van regels.

Met een open oog en oor kan de gemeente in de samenwerking met bedrijven veel kennis en ervaring opdoen. De gemeente gaat ‘ondernemender’ denken en dat biedt kansen voor beide partijen.

[terug naar de inhoudsopgave]

8. Het cement van de dorpen

A.HandDe dorpsgemeenschappen worden gevormd door vele verenigingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur en religie. Dat moeten we stimuleren en faciliteren.

Deze verenigingen en initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de sociale samenhang en het welbevinden van bewoners. Bijvoorbeeld kinderen met problemen kunnen veel baat hebben bij deelname aan een (sport)vereniging. Ander voorbeeld: monumenten vertellen een verhaal en maken dat bewoners trots zijn op hun woonplaats.

André Buitelaar

André Buitelaar

OGP heeft de overtuiging dat creatieve initiatieven iets kunnen bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de gemeente en dat creativiteit de positie van Midden-Delfland in de regio kan versterken. Naast het ‘groene kapitaal’ van Midden-Delfland is er ook ‘creatief kapitaal’. Midden-Delfland is op dit moment een gistende, ‘creatieve broedplaats’, kunst en cultuur bloeien, musical, toneel en grote en kleine evenementen zijn daarvan de talrijke uitingen. Midden-Delfland wordt er als woongebied rijker van wanneer deze creativiteit ook een basis wordt voor gemeentelijk beleid.

Deze culturele manifestaties worden voor het overgrote deel door de bevolking zelf gedragen: denk maar activiteiten zoals het Nazomerfeest in Maasland,  Cult Royal in Schipluiden en de lentefeesten in Den Hoorn, Boerol en Cultuur in het groen. Waar nodig doet ook de gemeente hierbij een duit in het zakje.

De gemeente reserveert jaarlijks een flink bedrag ter ondersteuning van echt vernieuwende creatieve activiteiten. Cultuur is belangrijk voor de eigen samenleving en voor onze uitstraling van onze dorpen naar buiten. Het gaat immers om ‘de gist in de samenleving’ en ‘het cement van de dorpen’!

[terug naar de inhoudsopgave]

9. Een veilig gevoel

A.BuurtCriminaliteit zoals inbraak heeft een grote impact op het persoonlijke leven van mensen. Een delict op straat waar tegelijkertijd meerdere auto’s worden opgebroken of een overval heeft gevolgen voor het veiligheidsgevoel van het hele dorp. Dergelijke vormen van criminaliteit komen inmiddels voor in onze dorpen.

Het is daarom belangrijk aandacht te besteden aan onze veiligheid en veiligheidsgevoel. Misdaadbestrijding een belangrijke  taak van de politie. Preventie is minimaal zo belangrijk, maar hier ligt een belangrijk deel van verantwoordelijkheid bij de gemeente en zeker ook bij de bewoners.

Ivo van der Kolk

Ivo van der Kolk

De oprichting van buurtpreventie teams Maasland, Schipluiden en Den Hoorn vanuit de gemeenschappen zelf, is een goed voorbeeld. De eerste succesverhalen zijn bekend. Tevens worden diverse buurtpreventie opgeleid om met een AED om te gaan wat verder een positieve invloed heeft op de veiligheid van de bewoners.

OGP wil dergelijke belangrijke burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid ondersteunen, zonder dat deze initiatieven leiden tot een heksenjacht. We kunnen de initiatieven helpen met bijvoorbeeld subsidies voor EHBO cursussen, materiaal en voorlichting over preventie.

Ook gaat OGP nu al nadenken over mogelijk toekomstige technische ontwikkelingen. Is bijvoorbeeld camerabewaking een onacceptabele inbreuk op onze privacy, of is dit onder voorwaarden (zoals alleen ’s nachts) een goede preventieve maatregel? Nu een discussie voeren voorkomt dat we straks voor verrassingen komen te staan.

[terug naar de inhoudsopgave]

10. Goed onderwijs

A.Onderwijs De basisscholen in Midden-Delfland staan voor hoge kwaliteit. En er wordt aan onze kinderen veel extra zorg gegeven. Deze zorg voorkomt doorverwijzing naar het speciaal onderwijs met alle kosten van dien (denk ook aan reiskosten).

OGP vindt het belangrijk om te investeren in de toekomst van de jeugd. Daarom zien wij lokaal onderwijsbeleid als één van de speerpunten van gemeentelijk beleid. We willen de komende vier jaar daarin blijven investeren door een gemeentelijke subsidie, die de scholen in staat stelt om de hoge kwaliteits-standaard te blijven vasthouden.

Dat betekent kwalitatief goed onderwijs én weinig kinderen naar het speciaal onderwijs. Door hierin te investeren, voorkomen we dat kinderen uit hun veilige omgeving worden gehaald. Het voorkomt ook uitval in de pubertijd. Investeren in onderwijs leidt tot welbevinden van kinderen en gezinnen en tot minder kosten op latere leeftijd.

[terug naar de inhoudsopgave]