Begrotingsbehandelingen 2023: Mooie resultaten voor de OGP-fractie

Afgelopen dinsdag 3 november stond in het teken van het behandelen van de begroting voor 2023 met een doorkijk naar 2026. Voor onze fractie een belangrijk moment om extra werk te maken op datgeen we voor de komende jaren belangrijk vinden. Voor woningbouw, verenigingen en gebiedsmarketing hebben we in de begroting mooie stappen gezet voor de komende jaren:

  • Bij nieuwbouwprojecten wordt voortaan 30% sociale huur gerealiseerd in plaats van 15% zoals in het coalitie-akkoord van juli was afgesproken. Belangrijk voor onze inwoners omdat de helft van de sociale huurwoningen binnenkort exclusief voor eigen inwoners beschikbaar mag worden gesteld. Met de bouw van een hoger percentage sociale huurwoningen blijven deze woningen keer op keer beschikbaar voor onze inwoners.
  • De bouw van sociale koopwoningen wordt gestopt. De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat sociale koopwoningen wel gemeenschapsgeld kosten maar daarna een éénmalig cadeau zijn aan de 1e kopers. Door de sterke waardestijging zijn ze bij doorverkoop al niet meer betaalbaar voor de doelgroep en daarmee geen oplossing voor de langere termijn.
  • De gemeente gaat aan de slag met een actief grondbeleid waarbij lastige locaties in onze dorpskernen die geschikt zijn voor woningbouw ook door de gemeente zelf kunnen worden aangekocht. Daarmee maakt de gemeente zich minder afhankelijk van de bereidheid van een individuele eigenaar die anders zelf aan de slag moet om woningen te realiseren.
  • Voor verenigingen die geld willen lenen bij de gemeente komt een heldere richtlijn. Daarmee komt er meer transparantie en duidelijkheid komt hoe we omgaan met (renteloze) leningen aan verenigingen.
  • Om energie-armoede bij stichtingen en verenigingen te voorkomen gaat het college op zoek naar een mogelijkheid tot ondersteuning. Hard nodig omdat deze –voor onze inwoners vaak belangrijke organisaties- nog geen steun krijgen van de Rijksoverheid. Voor het dringende probleem met de energierekening van de Dorpshoeve in Schipluiden komt op korte termijn een oplossing.
  • We blijven de komende jaren investeren in goede gebiedsmarketing via de stichting PUUUR. Daarmee krijgt PUUUR de mogelijkheid om wat ze nu al bereikt hebben verder uit te bouwen en met een stabiel vooruitzicht aan de slag te gaan om ook andere geldstromen te vinden.

Al met al kijkt de fractie met tevredenheid terug op deze voor onze inwoners mooie resultaten. Enige kritische noot is dat de nu gekozen systematiek met kale begroting en keuzelijst niet werkt. Met name de keuzelijst geeft nu nog veel onzekerheid en onduidelijkheid over wat nu wel en niet kan in 2023. Met een motie hebben we voor elkaar gekregen dat de raad hier in december alsnog duidelijk over kan besluiten en we in januari 2023 met een complete begroting aan de slag kunnen. Volgend jaar gaat het college dit beter doen door de raad al in juni te betrekken en richting te vragen voor het opstellen van de begroting voor 2024 en verder.

De volledige tekst van onze woordvoering in de 2e termijn is hieronder te vinden.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.