Begroting 2023-2026 Midden-Delfland

Begroting 2023-2026 Midden-Delfland

Zoals elk jaar is de fractie in deze periode druk met Algemene Beschouwingen over de ontwerp-begroting die het college voor de periode 2023-2026 heeft opgesteld. Op de raadsvergadering van 8 november wordt besloten over de definitieve begroting. Dat betekent dat wij vanuit OGP bezig zijn om te kijken hoe de begroting ook daadwerkelijk invulling geeft aan wat wij belangrijk vinden voor onze inwoners en het gebied. In de eerste ronde (1e termijn) van deze algemene beschouwingen gaat het daarbij om wat wij van het voorstel vanuit het college vinden en welke vragen we daar bij aan het college hebben. Onze 1e termijn zoals deze ook in de Schakel van Midden Delfland wordt gepubliceerd, treft u hierbij aan.

Aan de hand van de antwoorden van het college en de informatie van de andere fracties zullen we dan in de behandeling op 8 november keuzes maken waar we de begroting nog op willen aanpassen en of we daar in het debat een meerderheid van de gemeenteraad in mee kunnen krijgen.

Algemeen:

Bij het streven naar een sluitende begroting 2023-2026 heeft het college een ontwerpbegroting aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld met twee onderdelen:

  1. Een beleidsarme “kale” begroting die voor de komende jaren sluitend is zonder daarvoor de algemene reserves aan te wenden: voortzetting van vastgesteld beleid en doorlopende afspraken. De fractie van OGP vindt dat een aantal aannames in deze begroting in 2023 echt kunnen tegenvallen. De kosten van arbeid en grondstoffen stijgen voortdurend. Dat zien we ongetwijfeld terug in de bedragen voor onderhoud van onze wegen en in andere infrastructuur, nu beraamd op 6 miljoen euro. Datzelfde telt voor de loonkosten van de gemeenteambtenaren. Er is rekening gehouden met een kleine loonstijging, maar de CAO’s die nu afgesloten worden, zien er echt anders uit. Alleen al op deze posten is dus sprake van een onderschatting van 900 duizend euro.
  2. Een Keuzelijst bij de ontwerpbegroting meteen overzicht van andere zaken, waarin de raad keuzes kan maken: intensivering van bestaand beleid of nieuwe initiatieven. Er is 150.000 euro beschikbaar en ze staan nog niet in de ontwerpbegroting. OGP heeft het idee dat er niet veel te kiezen valt, omdat veel dingen die op de lijst staan, noodzakelijk zijn. Denk aan een bedrag om extra bijstand uit te keren of onderzoek voor het onderhoud van onze wegen of een bedrag om de inwoners te ondersteunen met verduurzamen. Al met al zou dat om een bedrag van 1,9 miljoen euro gaan. Dat betekent dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. De OGP vraagt het college dan ook waarom niet gekozen is voor een realistische begroting.

Na de presentatie van het coalitie-akkoord ruim drie maanden geleden, is nog geen sprake is van een collegewerkprogramma. Daardoor is er nog niet duidelijk welke afspraken zijn omgezet naar daadwerkelijke activiteiten in 2023 die die in de begroting zijn opgenomen. We verwachten van het college dat daar op korte termijn wel duidelijkheid over geeft.

Voor OGP belangrijke speerpunten:

1. Ons buitengebied en Bijzonder Provinciaal Landschap blijft open en groen: Wij lezen in de begroting dat we doorgaan met de versterking van ons buitengebied en Bijzonder Provinciaal Landschap. En dus aan koeien in de wei en meer zichtbare weidevogels. Hier zijn we als OGP blij mee. Goed dat hierbij actief wordt samengewerkt met omliggende gemeenten die ook een klein onderdeel zijn van het Bijzondere provinciale landschap. Daardoor wordt het ook eenvoudiger om noodzakelijk budget te vinden, bijvoorbeeld bij de rijksoverheid.

2. De boeren in Midden-Delfland zijn de dragers en beheerders van ons gebied: Wij kiezen voor  boerenbedrijven die hun bedrijf duurzaam en toekomstbestendig maken. In Midden-Delfland zijn veel ondernemers daar al ver mee: naast het produceren van melk en vlees ook zorg voor het landschap en goed natuurbeheer. De afgelopen jaren heeft de gemeente dat proces ondersteund. Wat OGP betreft gaan we daar ook mee door en worden projecten als Duurzaam boer blijven gecontinueerd. Ook het verder werken aan korte ketens door bijvoorbeeld de opzet van een lokale zuivelfabriek, kan rekenen op onze steun.

3. Verdere stappen naar een duurzaam Midden-Delfland: De afgelopen jaren zijn wat OGP betreft de juiste stappen gezet om Midden Delfland duurzamer te maken. Regionaal is een prima energiestrategie (RES1.0) afgesproken die past bij ons gebied. We houden ons open gebied vrij van grote windturbines en zonnevelden en zetten in op het opwekken van duurzame energie op daken. Ook de eerder gemaakte keuzes in de Transitievisie Warmte zijn wat ons betreft prima. Met praktische hulp vanuit het energieloket worden onze inwoners ondersteund in het nemen van maatregelen die nu al helpen, zoals isoleren en de collectieve aanschaf van hybride warmtepompen.

Wat OGP betreft gaan we daarmee door: geen thema voor een keuzelijst,  maar een noodzaak. We gaan er vanuit dat het college en andere fracties ons daar in steunen.

4. Woningen in de dorpskernen: De keuze om woningen te gaan realiseren in de woonkernen en daarmee het open houden van ons gebied is wat ons betreft de enige juiste keuze. En in onze gemeente gaat het niet om grote aantallen, maar wel om het mogelijk maken van woningbouw op relatief kleine- en daardoor lastige- locaties in onze dorpskernen. Dat vraagt ook iets meer dan waar het college nu voor kiest: een faciliterende aanpak waarbij de eigenaar van een bedrijfslocatie wordt gevraagd of hij mee wil werken aan een herontwikkeling naar woningbouw. Dit blijkt vaak lastig financieel haalbaar. Wij verwachten van het college dat zij hierin een actievere aanpak kiest waarbij kansrijke locaties worden aangekocht en de gemeente zelf de regie neemt.  

Bovendien gaat het college bij nieuw te bouwen woningen uit van 15% sociale huur en 15% sociale koop. OGP vindt dat niet meer passend bij wat nu nodig is. Sociale koop levert slechts een éénmalig cadeau op voor de eerste eigenaren, daarna is dezelfde woning door marktwerking onbetaalbaar geworden voor de doelgroep. Hiervan zijn vele voorbeelden in onze gemeente te vinden. Juist nu het straks mogelijk is om de helft van de sociale huurwoningen aan eigen inwoners toe te kennen pleiten wij voor 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw zodat deze beschikbaar blijven voor starters en jonge gezinnen. Met daarbij ook een categorie woningen voor “middenhuur” die via een sociale verhuurder langdurig beschikbaar blijven voor mensen die geen woning kunnen kopen maar ook niet in aanmerking komen voor sociale huur.

5. Levendige dorpen: OPG ziet graag levendige dorpscentra, met een rijk winkelaanbod, gezellige horeca, een gevarieerd verenigingsleven en aantrekkelijke buitenruimten voor iedereen. In onze dorpen moet het gaan bruisen van activiteiten voor jong en oud: dorpsfeesten, door inwoners georganiseerde culturele activiteiten om onze historie met het hier- en nu te verbinden en de gemeenschap te versterken. Onze vraag aan het college is welke verbindende culturele activiteiten het komende jaar worden ondersteund.

6. Bestuur dichtbij onze inwoners: Als OGP vinden we het jammer dat de dorpswethouder is afgeschaft en dat inwoners nu een afspraak kunnen maken bij leden van het college. Dat is wat ons betreft niet echt “dichtbij”. Graag zien we meer activiteit vanuit het college om echt in gesprek te blijven met onze inwoners en in het bijzonder het beter betrekken van onze jeugd daarin. Wat hierbij wat ons betreft essentieel is, is begrijpelijk taalgebruik. We vragen het college op dit gebied extra inspanningen te doen.

7. Zorg dichtbij: De mooie ambitie uit het coalitie-akkoord: “Een sterke sociale cohesie waar mensen naar elkaar omzien, met persoonlijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft” ondersteunt OGP van harte. In de begroting lezen we vooral een voortzetting van het huidige beleid en nakomen van regionale afspraken. Voor ons zijn belangrijke onderwerpen in 2023 het langer thuis blijven wonen van ouderen, dat iedere inwoner kan meedoen in onze maatschappij en dat er voldoende plekken op onze scholen zijn voor kinderen in onze dorpen. Wat is er vanuit onze gemeente in 2023 nodig om dat op een goede manier te faciliteren?

8. Groen in de kernen: In de begroting worden veel groene doelen gesteld voor 2023. Onder andere het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor vergroening van wijken, het klimaatvriendelijk inrichten van de buitenruimte, onder andere dat van het bedrijventerrein Harnaschpolder, met meer bomen en struiken. Zoals gezegd vind OGP het verder vergroenen van onze wijken belangrijk. Dat zorgt voor minder overlast bij hoosbuien en het maakt de wijken meer leefbaar in de zomer. En wat belangrijk is: de biodiversiteit wordt vergroot. Hoe gaat het college dat proces stimuleren en hoe wordt dat zichtbaar in 2023?  

9. Stilte als kwaliteit van ons gebied: We zijn blij met de recente toezegging van het college dat de lokale regels worden aangepast om (geluids)overlast door zuipschuiten aan te pakken. Omdat we dat op dezelfde manier doen als in het Westland geeft dat duidelijkheid in het hele gebied voor de gebruikers van onze vaarwegen. Wat ons zorgen baart is de uitbreiding van het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport. De minister zal snel een besluit nemen en de ambities vanuit het vliegveld zijn duidelijk: meer vluchten, ook over ons stiltegebied. Wij vragen het college stelling te nemen tegen deze uitbreiding.

10. Bereikbaarheid en mobiliteit: We zijn blij om te lezen dat het college het met de OGP eens is en inzet op het ontmoedigen van sluipverkeer. Nu het autoverkeer aantrekt, leidt dit dagelijks tot (lange) files op de A4 waardoor de N468 en Zouteveenseweg weer volop als sluiproute worden gebruikt. Met welke maatregelen wordt dit het komende jaar aangepakt? Daarnaast is al jaren sprake van verkeersgevaarlijke situaties bij de Maassluisseweg. Het komende jaar worden hier wegwerkzaamheden uitgevoerd waarvoor 780 duizend euro in de begroting is opgenomen. Welke maatregelen neemt het college om deze weg veilig te maken?

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.