Begroting 2021 – Tweede termijn

De behandeling van de begroting vindt plaats in twee delen. Het eerste deel (eerste termijn) is schriftelijk. De bijdrage van de fractie OGP is hier te vinden. Het college heeft op deze bijdrage een schriftelijke reactie gegeven. Op maandag 9 november heeft Jakob Jongsma hierop de onderstaande tweede termijn uitgesproken tijdens de begrotingsraad.


We leven in merkwaardige tijden. Een jaar geleden was het onvoorstelbaar dat we mails zouden openen of afsluiten met: ben je nog gezond of blijf gezond. Was het onvoorstelbaar dat we liever digitaal zouden vergaderen dan elkaar hier ontmoeten om na afloop nog wat te drinken en na te praten. We missen dat: we missen contacten, we missen elkaar. En toch moeten we doorwerken, juist omdat we in een gemeente leven waarin kleinschaligheid, het groen in onze omgeving, de zorg voor elkaar voorop staat. Dat doen we dus ook. Misschien zullen we nog een poos digitaal met elkaar moeten doorgaan, maar doorgaan zullen we, al verlangen we naar ons eerste drankje samen.

“Was het onvoorstelbaar dat we liever digitaal zouden vergaderen…” – Foto: OGP

De OGP-fractie wil allereerst het college en onze ambtenaren bedanken voor de voorliggende begroting en voor de beantwoording op onze vragen in de eerste termijn.

Ook voor OGP Midden-Delfland staat voorop dat een solide financiële basis een voorwaarde is voor een goed functionerende gemeente. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat met name door de als maar stijgende kosten in de Jeugdzorg deze basis nog verder onder druk is komen te staan. Daarbij opgeteld hebben we te maken met de gevolgen van de Coronacrisis, die misschien pas veel later merkbaar zullen zijn. Het zal dus ook in de toekomst een uitdaging blijven om een sluitende begroting voor elkaar te krijgen.

Gelukkig kunnen de lasten voor onze inwoners in de hand gehouden worden  en houdt de gemeente haar dienstverlening op peil. En de essentie van het collegewerk-programma blijft overeind.

In de begroting 2020 hebben we een aantal bezuinigen doorgevoerd die pijnlijk waren. Toch zijn de betreffende organisaties er over het algemeen in geslaagd om de bezuinigen op te vangen binnen de organisatie. Maar de rek lijkt er nu echt uit te zijn en de gevolgen worden langzaam zichtbaar. Meer bezuinigen is niet verantwoord en gelukkig is in deze begroting geen sprake van een verdere bezuiniging maar wordt er ingezet op het voorkomen van kosten.

In de eerste termijn heeft OGP al een groot aantal punten benoemd, die we belangrijk vinden voor een groen , duurzaam en toekomstbestendig Midden-Delfland. De antwoorden vanuit het college op een aantal van deze zaken geven ons vertrouwen dat daar met deze begroting verder aan wordt gewerkt:

We zijn blij met de bevestiging vanuit het college dat vanuit de IODS gelden genoeg geld beschikbaar is om de programma’s voor Groen Ondernemen (Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument) tot ver na 2030 voort te kunnen zetten. Deze programma’s ondersteunen de doorontwikkeling van ons groene buitengebied en Bijzonder Provinciaal Landschap en daarmee de toekomst daarvan. De tussentijdse balans voor de periode 2021-2024 die door het college uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 is toegezegd zien wij dan ook graag tegemoet.

De keuze om investeringen voor klimaat en duurzaamheid vooruit te schuiven leiden nu niet tot het missen van logische momenten om hier met de andere gemeenten in onze regio stappen in te zetten. We zijn positief over de gemaakte afspraken die het college in de regio gemaakt heeft. Realistisch, met oog voor het open houden van ons landschap en inzetten op bewezen technieken en oplossingen om de transitie naar een duurzaam Midden Delfland ook voor onze inwoners betaalbaar te houden. We zijn het dan ook niet eens met de stelling vanuit Mijn Partij dat de energietransitie onhaalbaar en onbetaalbaar is. Mocht blijken dat er in de komende tijd toch een beperkte investering nodig is om mee te kunnen blijven doen in de regio, dan verwachten wij van het college actieve informatie naar de gemeenteraad.

OGP is een partij die zich voortdurend blijft inzetten voor groen, klimaat, koeien in de wei, duurzaam beleid en bomen. Maar vandaag concreet tijdens de begrotingsbehandeling maken we ons specifiek zorgen over een paar van onze andere speerpunten.

Kunst, cultuur en welzijnswerk

In onze eerste termijn hebben wij benadrukt dat we kunst en cultuur zien als essentieel voor de identiteit van- en maatschappelijke betrokkenheid in Midden Delfland.  Ondanks de energie die instellingen zelf gestoken hebben in de oplossingen voor het gebrek aan financiën, levert de bezuiniging die vorig jaar is afgesproken problemen op voor en cultuur en welzijnswerk. We zijn blij met de actie die het college onderneemt om culturele organisaties gebruik te laten maken van de financiële ondersteuning die vanuit de Provincie wordt geboden. Is er al meer bekend over wat dat opgeleverd heeft?

Het beschikbaar houden van kunst, cultuur en welzijnswerk drijft vaak op vrijwillige inzet van mensen. Zonder geld en aandacht komt dit niet of slechts zeer moeizaam ooit weer van de grond. Uit de eerste termijn blijkt dat onze zorg in elk geval gedeeld wordt door ChristenUnie, D66 en VVD. Ook zij zien dat we, daar waar mogelijk, middelen beschikbaar moeten houden. Kan het op dit moment niet met extra structurele middelen, dan in elk geval incidenteel. Reden voor OGP om een motie in te dienen om het geld dat in 2020 niet beschikbaar is gesteld aan culturele initiatieven, voor 2021 nogmaals in te zetten in plaats van het te laten terugvloeien in de algemene reserve. Onze motie heeft als motto: Kunst wast de ziel schoon van het stof (Picasso). Kunst verbindt ons met elkaar en maakt het leven kleurrijker. In deze tijd is dat meer dan ooit nodig. We nodigen alle fracties uit deze motie te ondersteunen en daarmee onze vrijwilligers, die zich bezighouden met kunst en cultuur, een steuntje in de rug te geven;

Zorg om Zorg

Laat ik positief beginnen. Het is goed te lezen dat er het geld voor lokaal onderwijsbeleid beschikbaar is gebleven,  een goed middel om dichtbij preventief de jeugd te ondersteunen. Daarnaast noem ik het belang van de sportverenigingen. Sport en onderwijs zorgen voor meer mogelijkheden voor jongeren in een tijd die niet altijd makkelijk voor hen is.

Ook binnen onze gemeente blijven de kosten voor de jeugdhulp stijgen. Met CDA, VVD, CU , PvdA zijn we ervan overtuigd dat er grenzen aan de hulp zijn, terwijl jongeren die het echt nodig hebben die hulp zeker moeten krijgen. Met de CU onderstrepen we dat we niet alleen financieel moeten kijken, maar vooral menselijk. En dan doet zich de vraag voor:  hoe willen we dat onze jongeren opgroeien, hoe kunnen ze persoonlijkheden worden die het leven willen omarmen. Ouders en school zijn beide verantwoordelijk voor de sterke basis, die kinderen moeten krijgen.  OGP is van mening dat er blijvend aandacht besteed moet worden aan allerlei vormen van preventie: bijvoorbeeld binnen de samenwerking met huisartsen en scholen. Er is in andere gemeenten veel ervaring opgedaan met een andere vorm van preventie en dat is coaching door vrijwilligers. De moeite waard om met die ervaringen ook in onze gemeente iets te doen.  Om dat te benadrukken heeft OGP samen met het CDA de volgende motie voorbereid.

Wonen en levendige kernen

Het ontwikkelen en realiseren van 700 woningen is een belangrijke doelstelling van dit college. Met concrete projecten in Schipluiden, Maasland en Den Hoorn worden stappen gezet om deze ambitie ook te realiseren waarbij de uitgangspunten van de woonagenda leidend zijn: het realiseren van die woningen die in elk van onze kernen nodig zijn. Tegelijk blijkt uit het antwoord van het college door vragen uit de eerste termijn dat de voorbereiding van andere locaties stroef loopt. Vaak komt dat door ontbrekende grondposities en de economische belangen van de grondeigenaren. Gelet op de hiervoor geschetste problemen vraagt OGP net als de VVD aan het college om zich te focussen op de meest kansrijke locaties: die locaties waar de gemeente wel invloed op heeft.

Een categorie die speciale aandacht verdient is het bouwen van woningen voor starters en jonge gezinnen. Terecht dat hier vanuit de jongeren in onze dorpskernen aandacht voor wordt gevraagd. Maar we moeten met z’n allen wel realistisch blijven. Bouwgrond is schaars en daardoor duur. OGP wil niet bouwen in het groene buitengebied dus zijn het vooral de duurdere inbreilocaties die overblijven. Willen we dus extra bouwen voor deze groepen dan vraagt dat een stevige financiële bijdrage van de gemeente. Dat is moeilijk in deze tijd, temeer omdat de gemeente geen invloed heeft op de prijsontwikkeling  van woningen.  Bij het realiseren van sociale huurwoningen kan slechts een deel direct aan eigen inwoners worden toegewezen. Dat er dus niet een ideale oplossing is, is wat de OGP betreft helder. Breed inzetten op zowel bouwen voor jonge starters als mensen die willen doorstromen, blijft wat ons betreft dus de juiste weg. Nogmaals,  OGP wil absoluut niet bouwen in het groene gebied. Dat is het bestaansrecht van Midden-Delfland. Vinex wijken zijn er al genoeg. Om groen te blijven moet er worden gebouwd in de kernen, moeten straten klimaat adaptief worden en zijn. En levendige kernen kunnen niet zonder bomen. Dus voor elke boom die gekapt wordt, planten we een nieuwe.

Bloemenbollen voor de raad “Werken aan een bloeiend Midden-Delfland”  – Foto: OGP

Tot slot

Ik begon met het andere leven van dit moment. In onze drie speerpunten gaat het om mensen. Dat is wat voorop moet staan. We werken en zoeken met ons hart en kunnen gelukkig blijven genieten van al het bijzondere dat Midden Delfland ons te bieden heeft. Deze ingewikkelde tijd zal zeker gemakkelijker worden.  Met de beperkte kennis en wetenschap van nu moeten we een richting bedenken voor 2021 en verder. OGP heeft er vertrouwen in dat wij dit samen kunnen doen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.