Algemene beschouwingen OGP

Nog een half jaar en dan zijn er nieuwe verkiezingen. Zou daarom de begroting geen titel hebben?

Dit college is er tot dusver steeds in geslaagd om met een sluitende begroting te komen. Het komend jaar wordt de rekening niet bij onze inwoners gelegd; de lasten stijgen niet, de dienstverlening en de voorzieningen blijven in stand. De essentie van het collegewerk-programma staat overeind. We danken het college en de ambtenaren voor hun enorme inzet.

We besluiten met een ballonvaart Midden Delfland vanuit de lucht te bekijken.  De zon schijnt: onder ons een veenweidelandsschap, dat diep in de geschiedenis wortelt. Het landschap geeft ons een gevoel van vrijheid, de ballonvaart biedt ons afstand.

Als gemeente hebben we er alle belang bij dit bijzondere gebied tussen de grote steden te behoeden en te bewaren. Open en groen houden, dat is de opgave en dat kan nooit zonder de melkveehouders, de weidevogelbeschermers, de ruime recreatiezones, de plaatsen waar de streekproducten verkocht worden.  En met grote letters staat PUUUR voorop.

Fietsers kijken omhoog als we langsvaren, wandelaars drinken hun koffie aan de Vlaardingse kade. Maar vanaf ons uitzicht zien we veel meer mogelijkheden voor fiets- en wandelroutes. Steeds meer mensen willen genieten van ons groene gebied en dat leidt soms ook tot overlast. Toch heeft die recreatieve kant van Midden-Delfland mogelijkheden voor uitbreiding zonder dat we de rust en stilte aantasten.

Welke mogelijkheden ziet het college om de fiets- en wandelpaden te verbeteren?

Samenleving (Samen werken aan morgen?)

Vanuit de hoogte gaat ons vergezicht verder als we iets meer inzoomen op onze inwoners.

Toen de Corona-uitbraak het beeld van stilte bepaalde, werden al plannen gemaakt voor de tijd daarna. En nu alle levendigheid terugkeert, de cultuur en de sport weer kansen krijgen, verwachten we een actieve inbreng van het college.

OGP waardeert de inzet van bewoners. Zo staat er een supermarkt in Schipluiden waar met behulp van jongeren mensen actief de eenzaamheid van anderen bestrijden en een dorpshoeve die nieuwe kansen biedt aan lezers. Bewoners  van de oude veiling in Den Hoorn zijn  bezig met het vergroenen van hun wijk, boomspiegels worden beplant en daar tussendoor spelen zorg en aandacht voor elkaar een grote rol.

In onze algemene beschouwing van vorig jaar stelde OGP vragen over een actief cultuurbeleid vanuit het college. Op bladzijde 47 van de begroting dit jaar staat: “het uitvoeren en door ontwikkelen van cultuureducatie met kwaliteit. Het cultuurmenu verstevigen…

Het is de enige concrete toezegging van het college op dat punt. Tijdens allerlei openingen van culturele manifestaties hebben diverse leden van het college prachtige dingen gezegd over het nut van cultuur: verbinding en het stimuleren van sociale cohesie De praktijk is anders, dus wij stellen opnieuw de vraag:

Wat gaat het college concreet doen om culturele initiatieven te stimuleren?

Duurzaamheid (Elke dag duurzaam doen?)

Als we in vogelvlucht over de gemeente zweven, dan zien we veel en soms weinig. Aan de horizon zijn grote windturbines zichtbaar waarmee de ons omringende gemeenten zichtbare stappen zetten met de opwekking van hernieuwbare energie. Het lijkt of het bijna niet waait in Midden Delfland. Maar het tegendeel is waar, er waait een frisse wind in onze gemeente. De afspraken die het afgelopen jaar gemaakt zijn in de Regionale Energiestrategie 1.0 doen recht aan ons Bijzonder Provinciaal Landschap. Geen grote windturbines of zonnevelden in het groen. Wel zijn er duurzame oplossingen die passen bij het landschap en het schaalniveau van Midden-Delfland. Waar mogelijk komen er kleine windmolentjes in het bouwvlak van een boerenerf en zetten we in op zonnepanelen op de grote dakoppervlaktes die onze gemeente ook heeft, bijvoorbeeld op het bedrijventerrein Harnaschpolder. En natuurlijk is er een mooie inspanning om op termijn gebruik te maken van de warmte uit de leiding die tussen Rotterdam en Den Haag wordt aangelegd. Complimenten aan het college voor het bestuurlijke werk dat het hier in de regio voor heeft verricht. Een eerste basis is hiermee gelegd, maar het echte werk moet in de komende jaren nog beginnen.

In de begroting zien we op diverse plaatsen stappen op het gebied van duurzaamheid, gelukkig zijn die ook veel breder gericht op klimaatverandering, inrichting en gebruik van ons landschap en de openbare ruimte. Tegelijk is een hele grote vraag de komende jaren hoe we onze inwoners kunnen helpen met de stappen die er gezet gaan worden. Nu al merken zij de effecten van hoge gasprijzen, energierekeningen en de overgang moet nog beginnen.

Wat doet het college de komende jaren om met onze inwoners deze opgave aan te gaan? En welke middelen stelt het college hiervoor beschikbaar?

Wonen (Bewust bouwen voor straks?)

We zien in de dorpen de bouwactiviteiten en de locaties waar het college van plan is huizen te bouwen binnen de contouren. De Maaslandse Zoom, het centrum van Schipluiden, De Kreek in Den Hoorn passeren; daar geeft het college op basis van de woonagenda invulling aan zijn ambitie. De breed gesteunde motie “Woninginstrumenten in zicht” gaat inzicht geven in welke instrumenten slim en effectief zijn om het maximale voor onze inwoners te doen, want OGP heeft als opvatting: niet bouwen in het groen. We moeten dus op een creatieve wijze zoeken naar de mogelijkheden in de dorpen.

Op welke locaties zijn er nog wooninstrumenten toepasbaar?  Op welke creatieve wijze denkt het college invulling te geven aan de woonagenda?

Aan het einde van de middag slibt Midden-Delfland dicht met sluipverkeer. In de begroting zien we, dat er op de Zouteveense weg middelen zijn ingezet om het verkeer positief te beïnvloeden.

Hoe geeft het college invulling aan een integrale aanpak van het sluipverkeer?

Vanaf 2016 hebben we gewerkt met een vast OZB tarief. Met de ongetemde woningwaardestijging heeft deze systematiek gezorgd voor een relatief grote stijging  van de lasten. OGP is het er daarom mee eens dat we afstappen van een vast tarief en weer jaarlijks een bedrag vaststellen.

We zien een paar bewoners met een zak naar de wijkcontainer lopen om restafval weg te gooien

Graag complimenteert OGP deze en andere inwoners voor de grote inzet in het gescheiden inleveren van de afvalstromen. Juist daardoor is het mogelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verlagen.

De waarde van grondstoffen is goed zichtbaar gemaakt op de ‘begroting in één oogopslag’.  De cijfers door het jaar heen zijn minder duidelijk.

Op welke manier kan het college de bewoners nog beter informeren over de kosten en baten van afval?

Zorg (Zorgvuldig zorgen?)

Stichting Welzijn Midden-Delfland werkte de afgelopen tijd rustig maar doelbewust door ten behoeve van al die mensen die dat nodig hebben. Dat is een groot compliment waard in een zo roerige tijd als de onze.

Elk jaar maakt OGP zich zorgen over de uitgaven in de jeugdzorg. OGP staat daar niet alleen in.

“Ieder kind heeft recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien” stelt het Nederlands Jeugdinstituut.  Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ouders en OGP gaat ervan uit, dat gezinnen of hun omgeving veel problemen zelf kunnen oplossen, maar soms gaat er iets mis en moeten jongeren hulp hebben. Daar werken professionals, ons maatschappelijk team en het servicebureau H10 hard aan. Maar de hulp aan kwetsbare kinderen schiet in Nederland tekort. Er zijn wachtlijsten, personeelstekorten en er is een wildgroei aan aanbieders.

Om over de uitgaven en bijvoorbeeld de preventie te kunnen oordelen, heeft de raad kennis nodig. De Rekenkamer Midden-Delfland heeft een onderzoek gedaan naar de mate waarin het college raadsleden van informatie voorziet en dat blijkt onvoldoende te zijn. In het debat dat over dat onderzoek ging, heeft OGP samen met andere partijen aangedrongen op voldoende en overzichtelijke informatie.

Het Nationaal Plan Onderwijs heeft behalve aan scholen ook aan gemeentes middelen beschikbaar gesteld om leerlingen die achterstanden hebben opgelopen extra te kunnen ondersteunen. Tot onze verbazing is van de 350.000 euro 100.000 euro aan het maatschappelijk team beschikbaar gesteld en niet aan de scholen.

Naar aanleiding van de technische vragen kunnen we constateren dat er een plan gemaakt is met de scholen over de besteding van dit geld. Waarom is er geen creatieve opzet gemaakt om die 350.000 volledig aan het onderwijs te  besteden?

OGP is geland. We gunnen het college ook zo’n prachtige tocht en als het college dan met nieuwe  inzichten weer op de grond staat en aan de slag gaat, heeft OGP een laatste vraag: wat is de titel van deze begroting?


Dit is de reactie van de OGP op de ontwerpbegroting van 2022-2025. De reacties van de andere partijen van Midden-Delfland, de ontwerpbegroting (en samenvatting) staan op de website van de gemeente.

Op dinsdag 9 november bespreekt de raad de begroting in het gemeentehuis. Deze vergadering begint om 16:00. De vergadering is te volgen op de tribune of via de webcast en ook terug te kijken.

Molenslootpad – Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.