Algemene beschouwingen 2020

Op dinsdag 12 november bespreken we de begroting voor 2020 tijdens een openbare raadsvergadering. De eerste reactie (de eerste termijn) op de begroting leveren alle fracties schriftelijk. Een samenvatting hiervan is ook gepubliceerd in De Schakel Midden-Delfland, vanaf bladzijde acht. Onderstaand de bijdrage van OGP. De stukken van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de gemeente. Vanaf 16:00 wordt de vergadering hier ook uitgezonden en is na afloop ook terug te kijken.

2de termijn Begroting 2020-2023 OGP Midden-Delfland

1e termijn Begroting 2020-2023 OGP Midden-Delfland

Midden-Delfland is een gemeente waar het goed wonen en recreëren is voor zijn inwoners. Onze ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, mooie streekproducten en levendigheid in ons gebied. Bezoekers worden gastvrij ontvangen in ons Bijzonder Provinciaal Landschap met drie bruisende dorpskernen en kunnen meegenieten van alles wat onze streek te bieden heeft. Het bestuur werkt aan een gezonde toekomst voor onze gemeente. Betrokken vrijwilligers dragen bij aan de vele activiteiten en een bloeiend verenigingsleven in Midden-Delfland. Een solide financiële basis, bestaande uit een sluitende meerjarenbegroting vindt OGP dé belangrijkste randvoorwaarde om dit alles ook de komende jaren te blijven doen. Maar onze financiële positie is echt anders dan in voorgaande jaren. Dat vraagt maatregelen om tot een sluitende begroting te komen.

Het afgelopen jaar bleek de vraag om Jeugdhulp veel groter te zijn dan het beschikbare budget. Daarin staat Midden-Delfland niet alleen: bijna zonder uitzondering hebben alle gemeenten in Nederland hetzelfde probleem. Een oplossing hiervoor is nog niet in zicht. De Rijksoverheid stelt geen extra geld beschikbaar terwijl de vraag om jeugdzorg ook de volgende jaren blijft drukken op onze financiën. Wij gaan ervan uit dat het college hierin met vele andere gemeentes optrekt om op termijn wel extra budget voor de zorg te krijgen. De gemeente heeft een taak in de adequate zorg voor haar inwoners; dat vindt OGP belangrijk. Maar om dat ook voor de toekomst werkbaar te houden, vinden wij het noodzakelijk om beter zicht krijgen op wat de zorgbehoefte is en welke keuzes wij daarin kunnen of moeten maken. Al eerder dit jaar heeft OGP samen met de VVD het college gevraagd een plan van aanpak te maken om de stijgende kosten binnen de jeugdzorg onder controle te krijgen. Preventie zou daarbij centraal staan. Voor ons is het nog niet helder waardoor de problemen binnen de Jeugdzorg worden veroorzaakt

De uitgangspunten die dit college kiest bij het sluitend maken van de begroting worden door de OGP ondersteund. Dat houdt in: nu orde op zaken stellen door onze uitgaven in lijn te brengen met de inkomsten zonder alvast te rekenen op mogelijke meevallers in de toekomst. OGP is er, net als het college, geen voorstander van om meer belasting te heffen. In de komende jaren zullen dus duidelijke keuzes gemaakt moeten worden: niet alles kan.

Ondanks de financiële tegenwind wordt geïnvesteerd in de toekomst van onze gemeente. Vanuit OGP zijn we blij dat:

 • we blijven werken aan onze gemeente door de komende jaren onverminderd inspanning te leveren om 700 woningen, binnen de kernen, te realiseren. Zo zijn er kansen voor onze inwoners om in Midden-Delfland op een goede manier te blijven wonen.
 • de gemeente en de ondernemers het gastvrije karakter en de streekproducten via slimme gebiedsmarketing onder de aandacht brengen. Dit zien we als een noodzakelijke investering om ons gebied binnen de regio nog sterker naar voren te laten komen.
 • het college nog steeds aandacht heeft voor duurzaamheid. OGP heeft er wel begrip voor dat er niet meer geld aan duurzaamheid besteed wordt, juist omdat het college laat zien dat het met minder geld nog steeds de goede dingen doet: denk aan de voorbereiding op de regionale energiestrategie, het onderzoek naar een regionale energiestrategie en de inzet voor kringlooplandbouw.
 • we door gaan met het investeren in ons cultuurhistorisch landschap met authentieke dorpen, niet voor niets een Bijzonder Provinciaal Landschap. We werken met andere gemeentes en organisaties aan klimaatadaptatie en aan maatregelen om bodemdaling te voorkomen.
 • het lokaal onderwijsbeleid blijft gehandhaafd waarmee scholen een extra steuntje krijgen om kwetsbare jongeren wat extra aandacht te geven. Dit helpt in preventieve zin bij de geschetste problematiek rondom Jeugdzorg.
 • de ondersteuning vanuit de gemeente voor onze (sport)verenigingen in stand blijft Veel van onze inwoners zijn lid van een vereniging en ook zij zorgen ervoor dat onze gemeente levendig is en blijft.

Verschillende bezuinigingen zijn nog niet concreet uitgewerkt en die zullen later ingevuld worden. Dat roept wel de vraag op of er nog inhoudelijke afstemming zal plaatsvinden tussen college en raad. OGP wil weten welke effecten de bezuinigingen hebben op de organisaties en de cliënten. De keuzes die in de begroting voorgesteld worden, maken verder dat we zorgen hebben over:

 • de groene invulling en daarmee de leefbaarheid van onze dorpskernen. “Groen moet je doen” is ons motto. In ons groene buitengebied gebeurt inmiddels van alles. De boeren zorgen samen met de gemeente voor de groene invulling, de koeien en de vogels in de wei. Juist in ons gebied zijn kringloopboeren bezig om klimaatneutraal te werken. De gemeente kan deze ontwikkeling nog meer stimuleren. Maar in de dorpskernen blijft het op een paar goede initiatieven na, grijs en kaal. Met de voorstellen uit deze begroting, vreest OGP stilstand en achteruitgang.
 • het bestaansrecht van onze bibliotheek en de dienstverlening. De bibliotheek vervult een belangrijke ondersteunende rol bij het bevorderen van lezen en het bestrijden van analfabetisme door taalmaatjes. Een bezuiniging hierop moet wat OGP betreft zorgvuldig worden bekeken.
 • het effect op de voorgestelde bezuiniging op welzijnswerk. Welzijnswerk betreft onze kwetsbare inwoners en bezuinigen vraagt dus om een zorgvuldige afweging. We vinden het een goede zaak dat hiervoor de tijd wordt genomen.
 • het openbaar vervoer dat – naast dat het duurzaam is- ook een sociale functie heeft. In Den Hoorn worden momenteel met de “Delfthopper” de eerste ervaringen opgedaan met vraagafhankelijk vervoer. Dit biedt wellicht ook mogelijkheden voor onze inwoners van Schipluiden, Maasland en het buitengebied waarvoor de afstand tot de haltes nu te groot is. We lezen over samenwerking voor de ‘last mile’ die hierin een oplossing kan bieden.
 • het verlagen van de subsidies op culturele instellingen en –activiteiten in onze gemeente.
 • de inzet van bestemmingsreserves. In tijden van bezuiniging is het van belang, dat er kritisch naar de gehele financiële huishouding van de gemeente gekeken wordt. In de begroting is niet bij elke bestemmingsreserve even duidelijk aangegeven welke bestemming er is en op welke termijn inzet te voorzien is en of een alternatieve inzet mogelijk is.

OGP gaat en staat voor een zorgzame, groene, betrokken, enthousiaste samenleving. Dit doen we door lokaal het verschil te maken, door voortdurend te zoeken naar betrokkenheid, creativiteit, vitaliteit en duurzaamheid. De opgave waar we de komende jaren voor staan vraagt naast anders denken, vooral veel samen doen. Laten we ons daar hard voor maken!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.