Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 – in afwachting van betere tijden

Inleiding
gemeentehuis-januari2013De laatste algemene beschouwingen van een raadsperiode worden overschaduwd door de komende verkiezingen. Het College vertoont nog meer dan anders de neiging om problemen door te schuiven naar de volgende periode, geeft nog minder toekomstvisie en het resultaat is een begrotingsvoorstel dat uitblinkt in grijs – geen kleurrijke voorspellingen en inspirerende betogen.
In zekere zin is dat maar goed ook – OGP Midden-Delfland is van mening dat de komende vier jaar echt ander bestuurd moet worden. Midden-Delfland moet echt snel een kwaliteitsslag maken om het vol te kunnen houden in een snel veranderende (bestuurlijke wereld).

1. Anders besturen
De recente ‘incidenten’ rond de centrumontwikkeling van Den Hoorn en de aangekondigde sloop van de Harnaskade zijn helaas geen incidenten maar voorbeelden van een bestuurscultuur die burgers en ondernemers niet als bondgenoten, maar als concurrenten of lastig ervaart. Ook bij zaken als het ontwikkelen van een gezondheidscentrum in Maasland, of ondernemen in het buitengebied is geheimzinnigheid troef, met het gevolg dat mensen zich ontmoedigd voelen en zich geconfronteerd zien met onplezierige verrassingen. Terwijl ‘samenwerking’ het centrale woord zou moeten zijn voor het gemeentebestuur. Het gevolg is dat er per saldo weinig resultaat geboekt wordt, waar de bevolking tevreden over kan zijn.

2. Samenwerken met bevolking en bedrijven
Om te kunnen samenwerken moet je beginnen met ‘vertrouwen’. Vertrouwen kan je geven, maar moet je vooral eerst zelf verdienen! Dat kan door een praktijk waarin overleg de norm is, en de partijen erop uit zijn om elkaars sterke kanten in te zetten. Midden-Delfland – en zeker de gemeente – heeft daarbij veel te winnen: de bevolking is initiatiefrijk, houdt van Midden-Delfland en is tot veel in staat. Dat bewijzen de talrijke burger- en bedrijfsinitiatieven op gebied van nieuwe producten (van appelsap tot nougat), cultuur (fantastische festivals en producties) en samenleving (denk aan de buurtpreventie).
Om het lidmaatschap van een beweging als Cittaslow te rechtvaardigen zou dat moeten aansluiten bij deze burgerkracht. Anders is het een bestuurlijk speeltje waar veel te veel bestuurstijd en geld in gaat zitten. De internationale Citttaslow-conferentie in 2014 wordt wat OGP betreft de laatste kans om te bewijzen dat de bevolking echt achter het lidmaatschap staat.

3. Lokaal onderwijs blijft van groot belang voor onze kernen
Inzetten op lokale kracht is misschien niet altijd de oplossing voor de nieuwe gemeentelijke uitdagingen, maar waar die goed werkt moeten we wel zorgen dat we die inzet koesteren. Dat geldt met name in het lokale onderwijs. Door de bijdrage van de gemeente kunnen meer kinderen in onze eigen kernen naar school. Het verwijzingspercentage is laag, helemaal gezien tegen landelijke cijfers. OGP heeft bij de begroting van 2011 al een motie ingediend waarin we aangaven dat er niet verder op lokaal onderwijs mag worden bezuinigd en zal ook nu een amendement indienen, samen met Mijn Partij en CDA, om verdere bezuinigingen te verhinderen.

4. Investeren in een duurzaam groen Midden-Delfland
In tegenstelling tot de wethouder van economische zaken vindt OGP Midden-Delfland geen ‘vrijetijdslandschap’. Hoe fout kun je het formuleren? Midden-Delfland is ‘werkend groen’, waarin agrarische en niet-agrarische bedrijven steeds belangrijker worden om het gebied economisch in de benen te houden. Dat betekent investeren in bedrijven en actieve organisaties, óók niet-agrarische. Ook Midden-Delfland loopt het risico een landschap te worden met megastallen, zonder koeien in de wei. Vooral als na 2015 het melkquotum verdwijnt gaan alle remmen los.

5. Midden-Delfland vraagt om doorgaande vernieuwing
Om Midden-Delfland als ‘bijzonder stukje Randstad’ en om onze dorpen als bijzondere woongemeenschappen te bewaren, moeten we de komende jaren méér doen dan het gewone. Investeren in de kracht van de kernen, samen kernplannen opstellen, zorgen voor een vernieuwde zorg, het gebied energie-neutraal maken. Daarmee versterken we onze eigenheid en ons leefplezier, op zo’n manier dat we het met onze omgeving kunnen delen. Midden-Delfland is gastvrij en bijzonder.

6. Het beeld is nu anders.
Rijdend door onze gemeente zien we de mislukkingen  voor ons – alleen al al die braakliggende terreinen, de zandhopen in de polder  – en voelen we bij veel mensen de frustratie. Het is tijd om die spiraal naar beneden te doorbreken.

7. Dat vraagt ook om een ander financiële aanpak
Vorig jaar diende OGP met CDA en Mijn Partij een amendement in om de eigen gemeentelijke uitgaven terug te snoeien. Het lijkt erop dat er nauwelijks iets mee is gedaan, behalve slimmigheidjes verzinnen om er onderuit te komen. OGP wil een echte structurele verandering in het uitgavenpatroon van de gemeente. Wij komen met voorstellen voor een ander, beter en goedkoper bestuur. Midden-Delfland heeft verandering nodig.
De gemeente verdient een beter bestuur, mensen die er hard voor werken verdienen een betere organisatie, bedrijven die investeren in een duurzaam Midden-Delfland verdienen een steuntje in de rug, burgers die zich inzetten voor levende dorpen verdienen een gemeentebestuur dat ze vertrouwt en ondersteunt.
OGP Midden-Delfland kiest daarvoor.
En u kunt daar binnenkort voor stemmen…..

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.