Welkom in het nieuwe jaar – Was het makkelijk te vinden

Algemene beschouwingen OGP Midden-Delfland begroting 2021

De titel van de begroting voor Midden-Delfland 2021-2024 is “Financieel duurzaam”. We lezen de inspanning die is gepleegd om aan de ene kant de lasten voor onze inwoners behapbaar te houden en aan de andere kant de dienstverlening op peil te houden: “De tarieven voor de gemeentelijke OZB en de riool- en afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd, de voorzieningen in deze gemeente blijven in stand en de essentie van het collegewerk-programma blijft overeind”. Wij danken het college en de ambtenaren voor hun inzet om een sluitende begroting te maken. Een knappe prestatie in een tijd die omgeven is met financiële uitdagingen.

Tegelijk geeft het college aan dat deze begroting met veel onzekerheden is omgeven. Uit het antwoord op technische vragen blijkt dat deze onzekerheid moeilijk tastbaar is te maken en ingeschat wordt tussen (structureel) 0,5 miljoen positief tot 4 miljoen negatief. De inkt van deze begroting was nog niet droog of het blijkt dat er dit jaar ruim 0,8 miljoen moet worden bijgeraamd door een onverwachte tegenvaller op de Jeugdzorg. Dit geeft reden tot zorg op een financieel meerjarig perspectief waarin wordt uitgegaan van ten hoogste een mager plusje op de begroting vanaf 2023 tot 2029, van 0,1 tot 0,3 miljoen euro.

Als OGP waarderen we de kwaliteit van het groene buitengebied, dat de moeite waard is om in te investeren. Midden-Delfland is een Bijzonder Provinciaal Landschap, daar moeten we dus zuinig op zijn. En voorwaarde om dat bijzondere landschap te blijven, is de inzet van de boeren, het stimuleren van de kringlooplandbouw en het werk van het Jonge Boerennetwerk, dat betrokken is bij allerlei innovaties. Onze ondernemers krijgen via PUUUR de kans om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van bezoekers en bewoners. Al die activiteiten worden betaald vanuit de IODS-gelden en dat moet ook zo blijven. Voorafgaand aan het maken van deze begroting heeft OGP in juni 2020 aandacht gevraagd voor zaken die juist voor onze inwoners zo essentieel zijn. Duurzaam wonen in een levendige en groene kern. Genieten van een landschap waarin je tot rust kan komen. Een aanbod van kunst en cultuur dat creativiteit, gevoel van historie en gemeenschapszin versterkt. Een aantal van deze zaken staat in de begroting enorm onder druk, nadat ook vorig jaar al flink bezuinigd is, startend vanaf 2021. Op de volgende onderwerpen vestigen wij in de begroting extra aandacht.


Noodzakelijke ambitie op klimaat en duurzaamheid

OGP wil geen grote velden met windmolens of zonnepanelen en niet nog meer asfalt. Daar is ons groene gebied te kostbaar voor. En ja voor elke boom die gekapt wordt, wil OGP een nieuwe planten. Dus vanuit OGP waarderen we de inspanningen vanuit het college om te komen tot een programma op klimaat en duurzaamheid dat in tempo én investering past bij de aard en omvang van onze gemeente.

  • Met een bestemmingsplan voor het buitengebied dat de mogelijkheid biedt voor kleinschalige opwekking van duurzame energie, passend bij het karakter van ons landschap.
  • Met een gelijksoortige bijdrage aan de Regionale Energie Strategie waarbij slim wordt aangehaakt op regionale warmtenetten en het opwekken van aardwarmte.
  • Met inzet van bewezen technieken om ook in de toekomst onze inwoners tegen acceptabele kosten te voorzien van duurzame warmte en energie.
  • Met aandacht voor de groenvoorziening in de dorpen, dus voor het groen in onze eigen omgeving.

In de begroting zien we echter ook dat de investeringen voor klimaat en duurzaamheid worden vooruitgeschoven. Vraag aan het college is welke risico’s hier mee gepaard gaan. Bestaat de kans dat we ergens de boot missen en wat is daar het effect van?


Kunst, cultuur en welzijnswerk voor maatschappelijke betrokkenheid en identiteit

Vorig jaar is er behoorlijk bezuinigd op deze onderdelen. Gelukkig hebben de betrokken organisaties het afgelopen jaar tijd gekregen om daar zelf zorgvuldige keuzes in te maken. Het is goed om te zien dat inwoners in Schipluiden en Maasland zelf initiatieven zijn gestart om toch de beschikbaarheid van een bibliotheekfunctie te starten. Het college bekijkt serieus hoe onze culturele organisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning die vanuit de Provincie wordt geboden. Daar zijn we blij mee. Maar toch gaat het hier niet alleen om “leuke” dingen. Het beschikbaar houden van kunst, cultuur en welzijnswerk gaat over onze identiteit als gemeente, het welbevinden van onze inwoners en drijft vaak op vrijwillige inzet van mensen. Zonder geld en aandacht verdwijnt cultuur en komt het niet of zeer moeizaam ooit weer van de grond. OGP vraagt hier aandacht voor, want de ondergrens is bereikt. We gaan ervan uit dat het college aan deze sector denkt zodra er meer geld beschikbaar komt. Onze vraag is dan ook: op welke manier wil het college de komende tijd kunst, cultuur en welzijn actief ondersteunen? Welke inspanningen vanuit de gemeente gaan er voor zorgen dat er een goede basis voor kunst, cultuur en welzijn blijft bestaan?


Zorg om Zorg

De begroting wordt door de enorme uitgaven voor de jeugdzorg gigantisch onder druk gezet. Dat we de zorg voor jongeren dichtbij organiseren is een groot goed. Maar OGP heeft al eerder aangegeven dat er nu veel moet gebeuren om de kosten van de zorg naar beneden te krijgen. Dat is noodzakelijk omdat de begroting kreunt onder de lasten van deze uitgaven en we nog lang niet bij een oplossing zijn.  De rol van het maatschappelijk team is daarbij essentieel. Er kan nog meer aandacht besteed worden aan allerlei vormen van preventie: zo kan de samenwerking met huisartsen en scholen geïntensiveerd worden, er kan over coaching door vrijwilligers nagedacht worden. Uiteindelijk is het zaak om kritisch te kijken naar waar hulp echt nodig is, want dat niet alles kan mag duidelijk zijn, terwijl noodzakelijke hulp juist zo goed mogelijk georganiseerd moet worden. Onze vraag aan het college is, waar het meest invloed uitgeoefend kan worden om de kosten te beperken. Is er een helder kader voor het maatschappelijk team voor welke hulp geboden wordt en welke niet?


Wonen en levendige kernen

Met concrete projecten in Schipluiden (Hof van Keenenburg, Keenenburg V en Zuidrand), Maasland (Maaslandse Zoom) en Den Hoorn (Kreekzone) wordt al deels invulling gegeven aan de ambitie van het college om op basis van de woonagenda in totaal 700 woningen te realiseren. Dat plan staat onder druk door ontbrekende grondposities en de economische belangen van de grondeigenaren. Welke planning heeft het college als deze grondposities niet worden verkregen? Welke alternatieven heeft het college in overweging om toch het doel van 700 woningen te realiseren?

In de begroting wordt rekening gehouden met optimaliseren van het gemeentelijke gebouwenbestand en daarmee het verminderen van de kosten van exploitatie. Met name de 3 multifunctionele locaties (Hoornbloem, Dorpshoeve en Hofstede) worden gezien als kansrijke locaties voor herontwikkeling. Vanuit uitsluitend een financiële motivatie vindt OGP dit een mager plan. Wij staan open voor een herontwikkeling waarin naast de realisatie van woningen ook maatschappelijke functies een plek houden. Het verenigingsleven verdient wat ons betreft een centrale plek in een vitale dorpskern. Op welke wijze gaat het college invulling geven aan deze bredere herontwikkeling met oog voor alle aspecten?


Tot slot

“Anders denken, vooral veel samen doen”. OGP Midden-Delfland staat als lokale partij voor een zorgzaam, groen, betrokken en duurzaam Midden-Delfland. Dit doen we door te zoeken naar verbinding en innovatie. Daar blijven we voor gaan!

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.