ANBI gegevens vereniging OGP

De naam van de instelling
Vereniging Open Groen Progressief Midden-Delfland
Ook bekend als OGP Midden-Delfland.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van OGP is: 81684342

Het secretariaatsadres van OGP Midden-Delfland:
Lydia van der Kieft, Hoefslag 9, 3155 BZ Maasland

De doelstelling van OGP Midden-Delfland
Het in standhouden van een politieke groepering met het doel duurzame en progressieve democratische beginselen te promoten in Midden-Delfland.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De vereniging neemt elke 4 jaar deel aan de verkiezingen inde gemeente Midden-Delfland.
De vereniging ondersteunt de gemeenteraadsfractie, zorgt voor een draagvlak van leden en zorgt voor een goede uitwisseling tussen bestuurders en leden.

De bestuurders
De vereniging OGP heeft een bestuur bestaande uit:
Kees van Gageldonk, voorzitter
Gerard van Vliet, penningmeester
Susanne Fiebelkorn, lid
Harry Arkesteijn, lid
Voor de contactgegevens zie de webpagina bestuur

Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden.
De vereniging heeft geen medewerkers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een actueel verslag van de activiteiten verwijzen we naar de overige webpagina’s van deze site en naar de ledenbrief van OGP Midden-Delfland

Financieel beleid
Een samenvatting van het laatste financieel jaarverslag is op te vragen via het secretariaat van OGP Midden-Delfland.
OGP Midden-Delfland heeft een giftenreglement  (zie elders op deze website)

Share Button