OGP voor beter groenbeleid in Midden-Delfland

groenIn maart 2015 hebben de raadsleden van OGP ingestemd met de instelling van de bomenlijst. De bomenlijst zorgt voor minder regels en minder kosten, terwijl we de bescherming van bijzonder waardevolle bomen blijvend kunnen waarborgen. Dat is een prachtig principe, dat wij nog altijd van harte onderschrijven. Recent heeft de Raad van State beslist dat een aantal bomen ten onrechte op de bomenlijst terecht is gekomen. Helaas moesten deze bomen jammer daarom van de bomenlijst worden afgevoerd. De vaststelling van de gewijzigde bomenlijst is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Vanwege die reden kwam de gemeenteraad hierover in december opnieuw te spreken.

Tijdens deze raadsvergadering gaf gemeenteraadslid Sonja Smit aan zorgen te hebben over de manier waarop het college invulling geeft aan het gemeentelijk groenbeleid. OGP ervaart dat er te veel groen uit de dorpskernen verdwijnt. Een deel van dat groen verdwijnt omdat er bomen worden gekapt. Dat doet de gemeente in de meeste gevallen zelf. Dat is op zich geen probleem, groenbeheer is immers een belangrijke gemeentelijke taak. Maar OGP vindt dat de gemeente nu soms inconsistent of tegenstrijdig beleid voert. Sonja noemde hiervan een aantal concrete voorbeelden, zoals de voorgenomen kap van een aantal kastanjes aan de Woudseweg in Den Hoorn en de Hildegaarde in Maasland. De kapwerkzaamheden op die locaties staan haaks op eerdere plannen zoals verwoord in het geldende groenbeleidsplan van de gemeente zelf. Dat klopt niet. Zij gaf verder aan dat er naar de zin van OGP te veel bomen worden gekapt. Daarbij wordt in veel gevallen een kapvergunning afgegeven terwijl er nog geen afspraken zijn gemaakt over deugdelijke herplant. We vinden dit zorgelijk en onwenselijk.

Wat ons betreft verdient dit onderwerp aandacht. OGP wil graag inzicht in de ‘boombalans’ in onze gemeente. Door periodiek aan te geven hoeveel bomen er gekapt en geplant zijn, kan de boombalans in Midden-Delfland gemonitord worden. Daarnaast wil OGP opnieuw met het college en de gemeenteraad in gesprek over de kwaliteit van het huidige groenbeleid in onze gemeente. OGP vond hiervoor steun bij het CDA en Mijn Partij, waarop de portefeuillehouder nadere agendering van dit onderwerp toezegde. Wij houden een (groene) vinger aan de pols!

Share Button

2 reacties op “OGP voor beter groenbeleid in Midden-Delfland”

  1. Susanne Fiebelkorn 7 januari 2016 13:16
    #

    Prima info in de nieuwsbrief over een gewenste betere aanpak van het groenbeleid . Voorstel: Bij het opstellen van zo’n boombalans aangeven dat dit per kern en buitengebied apart zou moeten gebeuren zodat er inzicht ontstaat dat het groen per gebiedsdeel inzichtelijk is en gewaarborgd kan blijven

  2. Sonja Smit 7 januari 2016 16:12
    #

    Dat is een goede suggestie, bedankt!